Dobrodošli na BhPlay.ba

www.facebook.com/BHPlaySK

Depozitno klađenje NON STOP - 24 SATA DNEVNO

Sukladno zakonu o igrama na sreću (Sl. novine F BiH 48/15) obračunava se naknada u visini od 5% na teret igrača za svaku pojedinačnu uplatu, te za svaki dobitni listić na 100 KM ili više obračunava se poreza na dobitak od 10%.

ULOG = UPLATA - NAKNADA (5%) na teret igrača

DOBITAK = ULOG x UKUPNI KOEFICIJENT

ISPLATA = DOBITAK >= 100KM - POREZ NA DOBITKE na teret igrača

Minimalna uplata 0.11 KM

PRAVILA
igre na sreću klađenje

Članak 1.

 

Ovim pravilima se uređuju uslovi za priređivanje igre na sreću klađenja u prostorima uplatnih mjesta i RNG klađenja  ( dalje u tekstu: klađenje ) koju priređuje d.o.o.“BH PLAY“ iz Visokog, Alije Izetbegovića br. 1, ID:4236528380008 ( dalje u tekstu: priređivač ).

 

Članak 2.

 

Klađenje je igra na sreću u kojoj učesnik pogađa unaprijed nepoznate i neizvjesne ishode sportskih i drugih događaja predloženih po priređivaču, a iznos eventualnog dobitka određen je visinom koeficijenta  i iznosom uplate.

 

Članak 3.

 

Ova Pravila su isključivi zakonski i pravni temelj za zaključivanje ugovora o sudjelovanju u igri ( Ugovor o pristanku ).

Ugovor iz stava 1. zaključuje se između priređivača i učesnika u klađenju na osnovu prihvata ponude sadržane u ovim Pravilima po slobodno izraženoj volji učesnika činom uplate tiketa za klađenje.

Pretpostavlja se da je učesnik činom uplate tiketa za klađenje upoznat sa odredbama ovih Pravila i da na njih pristaje.

Ova Pravila ( opći uslovi ) obavezuju ugovorne strane.

Pri odlučivanju o eventualnim sporovima neće se uzimati u obzir činjenica da učesnik ne poznaje odredbe ovih Pravila ili da ih drugačije tumači.

 

 

Članak 4.

  

Učesnik u klađenju ( dalje u tekstu:učesnik ) je fizička osoba koja je sa priređivačem zaključila ugovor iz člana 3. ovih Pravila, o čemu posjeduje potvrdu o uplaćenom iznosu ( dalje u tekstu: uplatni tiket ).

Svi se dokumenti prije ispisa tiketa za klađenje upisuju na elektronski medij priređivača.

Zaposlenicima priređivača zabranjeno je učestvovanje u igri.

Osobama mlađim od 18 godina zabranjeno je učestvovanje u igri. U tu svrhu priređivač može od učesnika zatražiti odgovarajuću ispravu o identitetu.

 

Članak 5.

 

Uplate klađenja primaju se na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine na uplatnim mjestima priređivača, na osnovu odobrenja Federalnog Ministarstva financija FBiH.

 

Članak 6.

 

Ova pravila obavezuju sve subjekte koji stupaju u međusobni odnos povodom priređivanja klađenja ( zaposlenike priređivača-osobe ovlaštene za primanje uplate, učesnike, te treće osobe ).

 

Članak 7.

 

Ova Pravila nalaze se na svim uplatnim mjestima priređivača na vidnom mjestu i dostupna su svim osobama zainteresiranim za sudjelovanje u klađenju.

Zaposlenici priređivača nisu dužni objašnjavati ova Pravila i davati usmene i pismene informacije u vezi s njima.

 

Članak 8.

 

Priređivač prima opklade na događaje koji su objavljeni u kladioničarskoj listi.

Svaki događaj na kladioničarskoj listi ima određeni omjer ( dalje u tekstu: koeficijent ) koji određuje priređivač. Visinu koeficijenta za svaki događaj određuje priređivač vlastitom prosudbom, uzimajući u obzir informacije o događaju, ekipi ili pojedincu koji sudjeluje u pojedinom događaju.

Vrijednost dobitka na pojedinom tiketu izračunava se množenjem koeficijenta događaja na tiketu i visinom uplate.

Priređivač može u određenom postotku odobriti dodatni iznos ( bonus ) učesniku koji se kladi na više događaja i to Odlukom direktora priređivača koja se objavljuje na način kako se objavljuju i ova Pravila.

Učesnik u klađenju može izvršiti opkladu putem telefona, telefax-a ili drugog komunikacijskog uređaja isključivo na onom uplatnom mjestu na kojem je fizički  izvršio polog gotovine na svoje ime a u smislu novčanog depozita koji će biti isključivo korišten u svrhu uplate tiketa za klađenje na sportske rezultate na registriranog učesnika u klađenju. 

 

Članak 9.

 

Prije svakog početka primanja opklada priređivač javno objavljuje kladioničarsku listu.

Kladioničarska lista sadrži najmanje slijedeće podatke:

 • datum i vrijeme do kada se primaju opklade;
 • broj i tip događaja;
 • visinu koeficijenta za svaki tip događaja;
 • eventualna ograničenja broja kombinacija

Podaci na kladioničarskoj listi informativnog su karaktera. U slučaju greške ili promjene na kladioničarskoj listi priređivač uzima u obzir podatke koji su važeći u trenutku sklapanja opklade.

 

 

Članak 10.

 

Uplata za sudjelovanje u klađenju prima se na tiketu na kojem je naznačeno:

 • naziv i adresa priređivača, JIB društva;
 • podaci o uplatnom mjestu – adresa;
 • datum i vrijeme ( sat i minuta ) kada je uplata izvršena;
 • visina naknade 5% od uplaćenog uloga za klađenje;
 • ukupni iznos uloga i moguću isplatu u slučaju pogađanja ishoda i iznosom poreza na dobitke od igara na sreću koji su oporezivi;
 • broj i tip događaja koji je predmet klađenja;
 • visina koeficijenta za svaki tip događaja koji je predmet klađenja;
 •  serijski broj listića;
 • broj i oznaka konfirmacijskog  koda tiketa  tzv. GUID

 

Članak 11.

      

Za pojedine događaje priređivač priređuje različite opklade koje su zavisne od    

       vrste događaja.

 Za pojedine vrste događaja moguće su opklade:

 • na pobjednika događaja ( tip 1 pobjeda prvo navedenog učesnika događaja (domaćin), tip X- ne riješen ishod, tip 2- pobjeda drugo navedenog učesnika događaja (gost) ili pak kombinacija tipova 1X, X2, 12 i sl.);
 • na pobjednika događaja s hendikepom ( pretpostavljena prednost jedne od ekipa);
 • na točan djelomični ili konačni ishod događaja;
 • na uvrštenje među prve;
 • na pobjedu pojedinca;
 • na redoslijed ( 1, 2, 3,...);
 • na prvi pogodak na događaju ( ekipa ili igrač );
 • na ukupan broj postignutih poena;
 • na kombinaciju različitih događaja;
 • na prolaz pojedinca ili ekipe u kup takmičenjima;
 • na izvlačenja brojeva lutrija;
 • sistemsko klađenje – vrsta klađenja koja učesniku omogućava kombinaciju više događaja na jednom listiću, a računar izrađuje kombinacije svih pojedinih opklada;
 • ostale vrste opklada prema ponudi priređivača.

 

 

 

Članak 12.

 

Na pojedinom tiketu moguće je kladiti se na jedan ili više događaja koji su objavljeni na kladioničarskoj listi. Na tiketu se mogu kombinirati različite vrste događaja s kladioničarske liste.

Uplaćenu opkladu učesnik može mijenjati ili otkazati ( stornirati tiket ) najkasnije u roku od 10 (deset)  minuta od evidentiranog vremena uplate, ali vodeći računa o početku događaja. Nakon isteka tog vremena učesnik ne može mijenjati ili otkazati uplaćenu opkladu.

Učesnik ima pravo na isplatu dobitka ako je pravilno prognozirao tip svih događaja na tiketu. Za opkladu koja je nevažeća obračunava se koeficijent 1,0. U slučaju da su opklade za sve događaje nevažeće, učesnik ima pravo na povrat uplaćenog iznosa.

 

 

Članak 13.

 

-Minimalna visina uplate po jednom tiketu( obični i sistemski) iznosi .............. 0,10  KM

-Maksimalna visina uplate po jednom  tiketu( obični i sistemski) iznosi........ 500,00  KM

-Maksimalna isplata dobitka po jednom običnom  tiketu  iznosi ................50.000,00 KM

-Maksimalna isplata dobitka po jednom sistemskom tiketu iznosi .......... 300.000,00 KM 

 

Ako priređivač ustanovi da je došlo do greške na kladioničarskoj listi ili do znatnih promjena uslova odigravanja događaja ( npr. izostanak većeg broja bitnih učesnika ) priređivač će odbiti uplatu opklade.

Greškom na kladioničarskoj listi smatra se:

 • pogrešno unesena koeficijent ( npr. 11,5 umjesto 1,5 )
 • uvrštavanje u ponudu događaja koji se neće odigrati, a na listi se nalazi radi prikupljenih krivih podataka
 • uvrštavanje na kladioničarsku listu događaja koji je u međuvremenu odgođen.

 

Članak 14.

 

Priređivač prestaje s primanjem opklada za pojedine događaje u trenutku koji je određen na kladioničarskoj listi. Svi datumi, vremena i koeficijenti koje objavi priređivač mogu se u trenutku primanja opklada promijeniti.

Za vrijeme primanja opklada priređivač ima pravo na  promjenu koeficijenta. Međutim, u trenutku kada je opklada potvrđena i uplaćena, koeficijent je obavezan za učesnika i priređivača bez obzira na naknadnu promjenu, osim ako je opklada nevažeća.

Počne li događaj prije nego to je bio najavljen u kladioničarskoj listi, tada primljene opklade ostaju na snazi ako su zaključene prije stvarnog početka događaja, a nevažeće su opklade zaključene nakon stvarnog početka događaja (obračunava se koeficijent 1,0).

.

 

Članak 15.

 

Priređivač zadržava pravo da u određenom trenutku može potpuno ili djelomično odbiti klađenje, a naročito u slijedećim slučajevima:

 • učesnik nije napunio 18 godina starosti;
 • učesnik  je pod utjecajem alkohola ili narkotičkih sredstava;
 • učesnik narušava javni red i mir i ometa normalni tok klađenja;
 • učesnik je otprije poznat priređivaču zbog narušavanja javnog reda i mira i ometanja normalnog toka klađenja;
 • eventualna greška priređivača ( greška na kladioničarskoj listi, krivo upisani parovi ili koeficijenti i sl. );
 • učesnik krši pravila priređivača;
 • učesnik na bilo koji drugi način ometa tok klađenja i ugrožava interes priređivača;
 • ukoliko postoji opravdana sumnja u namještanje ishoda događaja koji su predmet klađenja ili ukoliko postoji sumnja da učesnik, grupa njih ili treća osoba raspolaže informacijama koje ishod događaja koji je predmet klađenja čine izvjesnim;
 • ukoliko je događaj koji je predmet klađenja započeo;
 • uslijed više sile.

U slučajevima iz stava 1. ovog člana priređivač zadržava pravo zaustavljanja zaprimanja opklada, odnosno moguće je pojedino klađenje ograničiti i to blokiranjem događaja ili više njih ili odbijanjem pojedinog klađenja.

 

Članak 16.

 

Za vrijeme početka događaja uzima se u obzir vrijeme koje je istaknuto na kladioničarskoj listi, osim ako nema drugih uputa priređivača.

Ako pojedinac ili ekipa nisu aktivno učestvovali u događaju, opklada je nevažeća i obračunava se koeficijent 1,0. Smatra se da je pojedinac u ekipnim sportovima aktivno učestvovao u događaju ako  u regularnom vremenu ulazi u igru ( primjer: ako je nogometaš u regularnom vremenu ušao u igru sa klupe, smatra se da je aktivno učestvovao u događaju ).

Za pravilno prognozirane opklade na rezultate sportskih i ostalih neizvjesnih događaja, priređivač uzima u obzir događaje kod kojih su uzete u obzir slijedeće odredbe:

 

NOGOMET

 

Za rezultat događaja uvijek se uzima u obzir ishod određen u regularnom vremenu 90 minuta uključujući sudačku nadoknadu, osim u slučaju kada priređivač već u ponudi odredi da za neki događaj vrijedi konačan rezultat. Nikakva kasnija izmjena ili odluke pojedinaca ili komisije ne uzimaju se u obzir.

Ako je događaj otkazan, odgođen ili prije isteka regularnog vremena prekinut, opklada za taj događaj je nevažeća i obračunava se koeficijent 1,0. Isto vrijedi za sva klađenja vezana direktno za taj događaj ( prvo poluvrijeme, drugo poluvrijeme, ukupno golova, ukupno golova (poluvremena), prvi daje gol,  poluvrijeme - kraj,  hendikepi, daje - ne daje gol, vrijeme prvog gola, pada više golova, točan rezultat, nogomet - posebne igre  ... ) i indirektno ako je jedan od učesnika tog događaja dat u ponudi sa drugim učesnikom nekog događaja ( npr. posebne igre / duel ).

Ako događaj ne počne u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, obračunava se koeficijent 1,0.

Ako je događaj ponovno počeo u roku 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, u obzir se uzimaju igrani koeficijent.

                U slučaju promjene mjesta događaja ( domaćin i gost ) koju priređivač nije nagovijestio, opklada je nevažeća i obračunava se koeficijent 1,0. Priređivač nije dužan naglasiti neutralni teren, i nije dužan uzeti u obzir mjesto odigravanja utakmice. Prilikom formiranja događaja nije dužan naglasiti domaćina, prema tome zamjena para se ne smatra događaj ( npr. Sloboda – Sarajevo i ako se utakmica igra u Sarajevu ) . Zamjena para smatra se događaj u kome jedan od učesnika nedostaje tj, zamijenjen je drugim parom ( npr. u ponudi je Velež - Čelik a igra Velež - Zrinjski)

Ako ekipa odustane prije početka događaja,  opklada na pobjedu odnosno uvrštenje je nevažeće i obračunava se koeficijent 1,0.

 

 

 

KOŠARKA

 

Za rezultat događaja uvijek se uzima u obzir ishod određen u regularnom vremenu 40 ili 48 minuta, osim u slučaju kada priređivač već u ponudi odredi da za neki događaj vrijedi konačan rezultat. Nikakva kasnija izmjena ili odluke pojedinaca ili komisije ne uzimaju se u obzir.

Ako je događaj otkazan, odgođen ili prije isteka regularnog vremena prekinut i nije ponovo počeo u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, opklada za taj događaj je nevažeća i obračunava se koeficijent 1,0. Isto vrijedi za sva  klađenja vezana direktno za taj događaj (npr. prva četvrtina, prvo poluvrijeme, prva četvrtina – kraj, prva četvrtina – druga četvrtina – kraj, ukupno koševa, ukupno koševa (četvrtine), hendikepi, košarka – posebne igre ...) i indirektno ako je jedan od učesnika tog događaja dat u ponudi sa drugim učesnikom nekog događaja ( npr. posebne igre / duel ).

Ako je događaj ponovo počeo u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, u obzir se uzimaju igrani koeficijent.

U slučaju promjene mjesta događaja (domaćin i gost) koju priređivač nije nagovijestio, opklada je nevažeća o obračunava se koeficijent 1,0.Priređivač nije dužan naglasiti neutralan teren, i nije dužan uzeti u obzir mjesto odigravanja utakmice. Prilikom formiranja događaja nije dužan naglasiti domaćina, prema tome zamjena para se ne smatra događaj (npr. Sloboda – Bosna i ako se utakmica igra u Sarajevu). Zamjena para smatra se događaj u kome  jedan od učesnika nedostaje tj. zamijenjen je drugim parom ( npr. Cibona – Partizan a igra Cibona  – Olimpija  i sl.).

Ako ekipa odustane prije početka događaja opklada na pobjedu odnosno uvrštenje je nevažeće i obračunava se koeficijent 1,0.

 

RUKOMET

 

Za rezultat događaja uvijek se uzima u obzir ishod određen u regularnom vremenu 60 minuta, osim u slučaju kada priređivač već  u ponudi odredi da za neki događaj vrijedi konačan rezultat. Nikakva kasnija izmjena ili odluke pojedinaca ili komisije ne uzima se u obzir.

Ako je događaj otkazan, odgođen ili prije isteka regularnog vremena prekinut i nije ponovo počeo u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj  listi, opklada za taj događaj je nevažeća i obračunava se koeficijent 1,0. Isto vrijedi za sva  klađenja direktno vezana za taj događaj (npr. prvo poluvrijeme, ukupno golova, ukupno golova (poluvremena), hendikepi, poluvrijeme – kraj, rukomet – posebne igre ....) i indirektno ako je jedan od učesnika tog događaja dat u ponudi sa drugim učesnikom nekog događaja ( npr. posebne igre / duel ).

Ako je događaj ponovo počeo u roku od 24 sata od vremena istaknutog na  kladioničarskoj listi, u obzir se uzimaju igrane koeficijent.

U slučaju promjene mjesta događaja (domaćin i gost ) koju priređivač nije nagovijestio, opklada je nevažeća i obračunava se koeficijent 1,0.Priređivač nije dužan naglasiti neutralan teren, i nije dužan uzeti u obzir mjesto odigravanja utakmice. Prilikom formiranja događaja nije dužan naglasiti domaćina, prema tome zamjena para se ne smatra događaj (npr. Bosna – Barcelona i ako se utakmica igra u Barceloni). Zamjena para smatra se događaj u kome  jedan od učesnika nedostaje tj. zamijenjen je drugim parom ( npr. Sloga – Celje a igra Sloga – Izviđač  i sl.)

Ako ekipa odustane prije početka događaja opklada na pobjedu odnosno uvrštenje je nevažeće i obračunava se koeficijent 1,0.

 

 

 

 

HOKEJ

 

Za rezultat događaja uvijek se uzima u obzir ishod određen u regularnom vremenu 60 minuta, osim u slučaju kada priređivač već u u ponudi odredi da za neki događaj vrijedi konačan rezultat. Nikakva kasnija izmjena ili odluke pojedinaca ili komisije ne uzima se u obzir.

Ako je događaj otkazan, odgođen ili prije isteka regularnog vremena prekinut i nije ponovo počeo u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj  listi, opklada za taj događaj je nevažeća i obračunava se koeficijent 1,0. Isto vrijedi za sva  klađenja direktno vezana za taj događaj (npr. prva trećina, ukupno golova, ukupno golova (trećine), trećina – kraj, prva trećina – druga trećina – kraj, hendikepi, hokej – posebne igre ....) i indirektno ako je jedan od učesnika tog događaja dat u ponudi sa drugim učesnikom nekog događaja ( npr. posebne igre / duel ).

Ako je događaj ponovo počeo u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, u obzir se uzimaju igrani koeficijent.

U slučaju promjene mjesta događaja (domaćin i gost ) koju priređivač nije nagovijestio, opklada je nevažeća i obračunava se koeficijent 1,0. Priređivač nije dužan naglasiti neutralan teren, i nije dužan uzeti u obzir mjesto odigravanja utakmice. Prilikom formiranja događaja nije dužan naglasiti domaćina, prema tome zamjena para se ne smatra događaj (npr. Otawa – Toronto i ako se utakmica igra u Torontu). Zamjena para smatra se događaj u kome jedan od učesnika nedostaje tj. zamijenjen je drugim parom ( npr. Otawa – Toronto a igra Otawa – Detroit  i sl.)

Ako ekipa odustane prije početka događaja opklada na pobjedu odnosno uvrštenje je nevažeće i obračunava se koeficijent 1,0.

 

TENIS, STONI TENIS

 

Za rezultat događaja u obzir se uzima konačni ishod određen prvim službenim objavljivanjem. Nikakva kasnija izmjena ili odluka pojedinaca ili komisije ne uzima se u obzir.

Ako događaj započne, ali ne završi (povreda, predaja, diskvalifikacija i sl.) obračunava se koeficijent 1,0. što se odnosi i na hendikep gemova broj gemova i točan rezultat, tenis – posebne igre, izuzev 1. (prvog) seta ukoliko je završio. U gore navedenom događaju obračunava se koeficijent 1,0 i za klađenja koja su indirektno vezana za taj događaj, ako je jedan od učesnika tog događaja dat u ponudi sa drugim učesnikom nekog događaja ( npr. posebne igre / duel ).

Ako je događaj otkazan prije početka zbog odustajanja jednog od takmičara obračunava se koeficijent 1,0.

Ako je događaj prekinut i nije ponovo počeo do službenog završetka turnira, obračunava se koeficijent 1,0. a ako je događaj prekinut i ponovo je započeo prije završetka službenog završetka turnira u obzir se  uzimaju igrani koeficijent.

 

 

SKIJANJE

 

Za rezultat događaja u obzir se uzima konačni ishod određen prvim službenim objavljivanjem. Nikakva kasnija izmjena ili odluka pojedinaca ili komisije ne uzima se u obzir.

U slučaju da prijavljeni takmičar odustane prije početka takmičenja obračunava se    koeficijent 1,0.

Ako je događaj otkazan, odgođen ili prekinut i nije održan na istom terenu u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, opklada za taj događaj je nevažeća i obračunava se koeficijent 1,0.

Ako je događaj održan u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi na istom terenu, u obzir se uzimaju igrani koeficijent.

U slučaju promjene mjesta događaja koju priređivač nije nagovijestio, opklada je nevažeća i obračunava se koeficijent 1,0.

Ako takmičar odustane ili bude diskvalificiran u vrijeme događaja, smatra se da je učestvovao u događaju.

 

 

TAKMIČENJE S KONJIMA, AUTOMOBILIMA, MOTOCIKLIMA, ČAMCIMA I BICIKLIMA

 

Za rezultate događaja uzima se u obzir konačni redoslijed određen prvim službenim objavljivanjem. Nikakva kasnija izmjena ili odluka pojedinaca ili komisije ne uzima se u obzir.

Ako je događaj otkazan ili odgođen i nije počeo na istom terenu u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi opklada za taj događaj je nevažeća i obračunava se koeficijent 1,0.

Ako je događaj održan u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi na istom terenu, u obzir se uzimaju igrani koeficijenti. Ako je događaj otkazan prije početka zbog odustajanja  jednog od takmičara, obračunava se koeficijent 1,0.

U slučaju promjene mjesta događaja koju priređivač nije nagovijestio, opklada je nevažeća i obračunava se koeficijent 1,0.

Ako je takmičar izašao na stazu radi zagrijavanja ili probnog kruga, ili odustane ili bude diskvalificiran u vrijeme događaja, smatra se da je takmičar sudjelovao u događaju. 

 

BORILAČKI SPORTOVI

 

Pobjednikom događaja smatra se takmičar koji je nakon završetka borbe proglašen za pobjednika. Nikakva kasnija izmjena ili odluka pojedinca ili komisije ne uzima se u obzir.

U slučaju da su takmičari prije vremena završili dvoboj zbog odustajanja jednog od takmičara (povreda, predaja, diskvalifikacija...), protivnik se smatra pobjednikom i u obzir se uzima igrana koeficijent.

Ako je događaj otkazan prije početka dvoboja zbog odustajanja jednog od takmičara, obračunava se koeficijent 1,0.

Ako  takmičar odustane ili bude diskvalificiran u vrijeme događaja, smatra se da je takmičar učestvovao u događaju.

Ako je događaj otkazan ili odgođen i nije počeo na istom mjestu u roku 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, opklada za taj događaj je nevažeća i obračunava se koeficijent 1,0.

Ako je događaj održan u roku od 24 sata od vremena  istaknutog na kladioničarskoj listi na istom terenu, u obzir se uzimaju igrani koeficijent. 

 

 

ATLETIKA

 

Za rezultate događaja u obzir se uzimaju konačni rezultati određeni prvim službenim objavljivanjem. Nikakva kasnija izmjena ili odluke pojedinaca ili komisije ne uzimaju se u obzir.

Ako je događaj otkazan prije početka ili ako se prekine i ne počne ponovo u roku 24 sata do vremena istaknutog na kladioničarskoj listi obračunava se koeficijent 1,0.

Ako događaj ponovo počne u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi u obzir se uzimaju igrane koeficijnet.

Ako takmičar odustane ili bude diskvalificiran u vrijeme događaja smatra se da je takmičar sudjelovao u događaju.

Ako takmičar odustane prije početka takmičenja obračunava se koeficijent 1,0.

U slučaju promjene mjesta događaja koju prerađivač nije nagovijestio, opklada je nevažeća i obračunava se koeficijent 1,0.

 

GOLF

 

Za rezultate događaja u obzir se uzimaju konačni rezultati određeni prvim službenim objavljivanjem (što vrijedi i u slučaju ako se igra na samo 15 do 18 rupa). Nikakva kasnija izmjena ili odluka pojedinaca ili komisije ne uzima se u obzir.

Ako je događaj otkazan ili odgođen i nije ponovo počeo u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, opklada za taj događaj je nevažeća i obračunava se koeficijent 1,0.

Ako je događaj otkazan prije početka zbog odustanka jednog od takmičara, obračunava se koeficijent 1,0.

Ako događaj ponovo počne u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi u obzir se uzimaju igrani koeficijent.

Ako takmičar odustane ili bude diskvalificiran u vrijeme događaja, smatra se da je takmičar sudjelovao u događaju.

U slučaju promjene mjesta događaja koju priređivač nije nagovijestio, opklada je nevažeća i obračunava se koeficijent 1,0.

 

BEJZBOL

 

Za rezultate događaja uvijek se uzima konačni ishod do kojeg je došlo i nakon eventualnih produžetaka, osim u slučajevima kada priređivač već u ponudi odredi da za neki događaj vrijedi rezultat do kojeg je došlo u regularnom vremenu (vrijeme određeno pravilima određenog takmičenja). Nikakva kasnija izmjena ili odluke pojedinca ili komisije ne uzimaju se u obzir.

Ukoliko se događaj iz bilo kojeg razloga u cijelosti ne održi najavljenog datuma  obračunava se koeficijent 1,0. što se odnosi i na ukupno poena, hendikepe, točan rezultat, bejzbol – posebne igre, izuzev 1. perioda ukoliko je završio.

Ako je događaj odgođen ili otkazan prije početka opklada za taj događaj je nevažeća i obračunava se koeficijent 1,0.

Ukoliko se u jednom danu igraju dvije utakmice između istih ekipa, u obzir se uzimaju rezultati prve utakmice.

U slučaju promjene mjesta događaja koju priređivač nije nagovijestio ili s kojim priređivač nije upoznat, opklada će biti važeća pod uslovom da promjena mjesta događaja nije takve prirode da se odigra na terenu gostujuće ekipe.

U slučaju zamjene domaćinstva opklada je nevažeća i obračunava se koeficijent 1,0.

Ako ekipa odustane prije početka događaja opklada je nevažeća i obračunava se       koeficijent 1,0.

 

 

VATERPOLO

 

Za rezultate događaja uvijek se uzima u obzir ishod određen u regularnom vremenu 32 minute, osim u slučaju kada priređivač već u ponudi odredi da za neki događaj vrijedi konačan rezultat. Nikakva kasnija izmjena ili odluka pojedinca ili komisije ne uzima se u obzir.

Ako je događaj otkazan, odgođen ili prije isteka regularnog vremena prekinut i nije ponovo počeo u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, opklada za taj događaj je nevažeća i obračunava se koeficijent 1,0. Isto vrijedi za sva klađenja direktno vezana za taj događaj (npr. prva četvrtina, prvo daje gol, prvo poluvrijeme, prva četvrtina – kraj, prva četvrtina – druga četvrtina – kraj, poluvrijeme – kraj,ukupno golova, hendikepi, točan rezultat, vaterpolo – posebne igre...) i indirektno ako je jedan od učesnika tog događaja dat u ponudi sa drugim učesnikom nekog događaja (npr. duel).

Ako je događaj ponovo počeo u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, u obzir se uzimaju igrani koeficijent.

U slučaju promjene mjesta događaja (domaćin i gost) koju priređivač nije nagovijestio, opklada je nevažeća i obračunava se koeficijent 1,0.Priređivač nije dužan naglasiti neutralni teren, i nije dužan uzeti u obzir mjesto odigravanja utakmice. Prilikom formiranja događaja nije dužan naglasiti domaćina, prema tome zamjena para se ne smatra događaj (npr. Jug - Mladost i ako se utakmica igra u Zagrebu). Zamjena para smatra se događaj u kome jedan od učesnika nedostaje tj. zamijenjen je drugim parom (npr. Jug – Mladost, a igra Jug – Primorje i sl.).

Ako ekipa odustane prije početka događaja opklada na pobjedu odnosno plasman je nevažeći  i obračunava se koeficijent 1,0.

 

 

 

LIVE KLAĐENJE 

Live klađenje je oblik sportskog klađenja gdje se igrač može kladiti prije i za vrijeme sportskog klađenja.

 

GENERALNA PRAVILA OBRADE I PONIŠTENJA

1. Ako se ishod događaja ne može zvanično potvrditi, zadržavamo pravo na odlaganje obrade do zvanične potvrde ishoda.

2. Ako je ponuđeno klađenje na događaj, čiji je ishod već poznat, zadržavamo pravo poništenja opklada.

3. U slučaju svake izrazito očigledne greške u prikazu ili iznosu koeficijenta, zadržavamo pravo poništenja opklada. Ovo uključuje ali se ne odnosi samo na, devijaciju od više 100% u isplatama u odnosu na prosjek igre.

4. Ako je praćenje napušteno, a meč se završi regularno, svi događaji će biti obrađeni po finalnom rezultatu. Ukoliko je nemoguće zvanično potvrditi ishod događaja zadržavamo pravo da proglasimo klađenje nevažećim.

5. U slučaju netočne obrade događaja zadržavamo pravo naknadne ispravke obrade.

6. U slučaju da su generalna pravila sporta prekršena zadržavamo pravo poništenja opklada (npr. neregularne dužine dijelova meča, procedura brojenja, format meča itd…)

7. U slučaju da pravila ili format meča odstupaju od naših generalnih informacija, zadržavamo pravo poništenja opklada.

8. U slučaju prekida meča koji se ne nastavi 24 sata od početka meča, sve opklade sa nepoznatim ishodom se smatraju poništenim.

9. Ako su imena timova, ili kategorija bila netočno prikazana, zadržavamo pravo poništenja opklada.

10. Ako je ubačen pogrešan rezultat, sve ponuđene opklade će biti poništene za vrijeme kad je netočan rezultat bio prikazan.

 

PRAVILA PO SPORTOVIMA

 

Važno

1. Sve ponuđene igre (osim onih koji se odnose na poluvremena, prvo poluvrijeme, produžetak, i penale) se odnose na regularni period igre.

2. Ako je meč prekinut i nastavljen u roku od 24h od početka, opklade će biti obrađene po konačnom rezultatu. U suprotnom sve nepoznate opklade će se smatrati poništenim.

3. Regularnih 90 minuta: Ponuđene igre se odnose na regularnih 90 minuta igre osim ako je drugačije određeno. Ovo uključuje zaustavno vrijeme, ali ne uključuje produžetke, vrijeme za izvođenje penala ili zlatnog gola.

 

Pravila o obradi i poništenim opkladama

1. Ako je ponuda igre ostala otvorena i posle dešavanja događaja : gola, kartona, penala, zadržavamo pravo poništenja opklada.

2. Ako je igra ponuđena sa netočnom informacijom o crvenom kartonu, zadržavamo pravo poništenja opklada.

3. Ako su koeficijent ponuđene sa netočnim vremenom početkom meča (više od 5 minuta) zadržavamo pravo poništenja opklada.

4. Ako je ubačen pogrešan rezultat, sve ponuđene opklade će biti poništene za vrijeme kad je netočan rezultat bio prikazan.

5. Ako su imena timova, ili kategorija bila netočno prikazana, zadržavamo pravo poništenja opklada.

6. Ukoliko se meč odloži ili prekine i ne nastavi u roku od 24h od početnog udarca, klađenje će biti poništeno.

7. U slučaju da se prijateljski nogometni meč umjesto 2x45 odigra u formatu 2x40 minuta sve opklade su važeće. Za sve formate osim 2x45 i 2x40 opklade će biti poništene.

 

Kartoni

1. Žuti karton se računa kao 1, a crveni ili drugi žuti/crveni 2. Jedan igrač ne može dobiti više od 3 kartona po utakmici.

2. Obrada se vrši na osnovi svih dokaza o kartonima koji su pokazani u regularnom dijelu igre.

3. Kartoni dobiveni poslije meča se ne računaju.

4. Kartoni koje su dobili neaktivni učesnici utakmice se ne računaju ( već izmijenjeni igrači, treneri, igrači na klupi)

 

Korneri

Dodijeljeni, ali neizvedeni korneri se ne računaju

 

Strijelci

1. Auto gol se ne uzima u obzir za igre Strijelci (strijelac na meču, Strijelac prvog gola, Strijelac posljednjeg gola).

2. Za svakog igrača koji uzme učešće na meču bilo da je igrao od početka ili ušao sa klupe za rezervne igrače sve opklade su aktivne.

3. Ukoliko igrač ne uđe u igru sa klupe za rezervne igrače ili nije u protokolu za meč računat će se koeficijent 1.

4. Ukoliko gol postigne igrač koji nije u ponudi, sve opklade su validne.

5. Događaji će biti obrađeni na osnovu TV prijenosa i statistike, dobivene od Press Association, ukoliko nema  jasnih dokaza da date statistike nisu točne.

 

Intervali

Opklade će biti obrađene na osnovu vremena iz TV prijenosa. Ukoliko je nedostupan prijenos, uzeće se u obzir sat sa meča.

Opklade za golove će biti obrađene po vremenu kad lopta prelazi gol liniju, a ne kad je šut izveden.

Opklade za kornere će biti obrađene na način da se računa vrijeme kada je korner izveden, ne kada je dodijeljen.

Opklade za kartone će biti obrađene na način da se računa vrijeme kada je karton pokazan, ne kada je zaslužen.

 

TENIS

1. U slučaju predaje ili odustajanja bilo kog igrača sve nepoznate opklade će biti poništene.

2. U slučaju odlaganja (kiša,mrak itd…) sve opklade ostaju otvorene, a klađenje će biti nastavljeno po nastavku meča.

3. Ako je kazneni poen dodijeljen od strane sudca, sve opklade na meču se računaju standardno.

4. Ukoliko se meč završi prije kraja određenog poena ili gema, sve opklade koje su pod utjecajem tog poena ili gema će biti poništene.

5. Ukoliko je klađenje ponuđeno na osnovu netočnog rezultata koji ima značajan utjecaj na određivanje koeficijenta zadržavamo pravo poništenja opklada.

6. Ako su imena igrača ili timova bila netočno prikazana, zadržavamo pravo poništenja opklada.

7. Ako se igrač povukao sve nepoznate opklade će biti poništene.

8. Ako je meč odlučen Super tie breakom (do 10) on se smatra kao treći set.

9. Svaki tie break ili Super tie break se računa kao jedan gem.

 

 KOŠARKA

1. Ponuđene igre se ne odnose na produžetke ukoliko nije drugačije definirano.

2. Ako se meč odloži ili prekine, a ne nastavi u roku od 24h od svog početka, klađenje će biti poništeno.

3. Ako je koeficijent ponuđen sa netočnim vremenom početka meča (više od 2 minuta) zadržavamo pravo poništenja opklada.

4. Ukoliko je klađenje ponuđeno na osnovu netočnog rezultata koji ima značajan utjecaj na određivanje koeficijenta zadržavamo pravo poništenja opklada.

5. U slučaju da meč ode u produžetke a nije bilo neriješeno, opklade će se obrađivati po rezultatu regularnog dijela meča.

6. Da li će biti produžetak na meču: Ukoliko se meč završi neriješeno, smatra se da je tip DA dobitan, nezavisno od toga da li se produžetak odigra.

7. Ako se meč završi neriješeno a ne odigra se produžetak, Da li će biti produžetka na meču ? tip DA je dobitan, a igra Pobjednik meča se poništava.

8. Ako su imena timova, ili kategorija bila netočno prikazana, zadržavamo pravo poništenja opklada.

 

AMERIČKI NOGOMET

1. U slučaju odlaganja (kiša,mrak itd…) sve opklade ostaju otvorene, a klađenje će biti nastavljeno po nastavku meča.

2. Ponuđene igre se ne odnose na produžetke, ukoliko nije naznačeno drugačije.

3. Ukoliko je klađenje ponuđeno na osnovu netočnog rezultata koji ima značajan utjecaj na određivanje koeficijenta zadržavamo pravo poništenja opklada.

4. Ako je koeficijent ponuđen uz netočno vrijeme početka meča (više od 89 sekundi), zadržavamo pravo poništenja opklada.

5. Ako je prikazan pogrešan rezultat, zadržavamo pravo poništenja opklada iz perioda pogrešnog prikaza.

6. Ako su timovi prikazani netočno, zadržavamo pravo poništenja opklada.

7. U slučaju prekinute ili odložene utakmice, nepoznate opklade će se smatrati poništenim, ukoliko se meč ne nastavi u toku iste NFL nedjeljne šeme (Četvrtak-Srijeda lokalno vrijeme stadiona)

 

HOKEJ NA LEDU

1. Sve ponuđene igre (osim onih koje se odnose na trećine, produžetak ili penale) se odnose na regularni period meča, ukoliko nije drugačije naglašeno.

2. Ako meč bude prekinut ili odložen i nastavi se u roku od 24h od početnog udarca, opklade će biti obrađene po konačnom rezultatu. U suprotnom slučaju sve nepoznate opklade će biti poništene.

3. Ako je ponuđena igra u vezi sa događajem, a već se desio događaj (gol ili penal) zadržavamo pravo proglašenja opklade nevažećom.

4. Ako je koeficijent ponuđen uz netočno vrijeme početka meča (više od 2 minuta) zadržavamo pravo poništenja opklada.

5. Ako je ubačen pogrešan rezultat, sve ponuđene opklade će biti poništene za vrijeme kad je netočan rezultat bio prikazan.

 

BEJZBOL

1. Ponuđene igre se ne odnose na extra ining, ukoliko nije naznačeno drugačije osim igara: "Ko postiže određen poen", i "Koji tim će prvi stići do određenog broja poena" i ostalih naznačenih igara.

2. Specifični pojmovi bejzbola: Period - Ining, Produžetak - Ekstra ining, Poen - Run Poluvreme - Rezultat posle devetog half ininga.

3. Svi događaji se obrađuju po konačnom rezultatu posle 9 ininga (odnosno 8 ½ ininga ako domaći tim vodi u tom trenutku)

4. Ako je meč prekinut ili otkazan, i neće se nastaviti istog dana, sve opklade sa nepoznatim ishodom će se smatrati poništenim.

5. Ako je klađenje ponuđeno na osnovu netočnog rezultata ili netočnog statusa meča koji ima značajan utjecaj na koeficijente, zadržavamo pravo poništenja

 opklada.

 

 RUKOMET

1. Sve ponuđene igre (osim onih koje se odnose na poluvremena, prvo poluvrijeme, ko postiže određeni pogodak i koji tim će prvi postići određeni broj pogodaka) se odnose samo na regularan period meča.

2. Ponuđene igre se ne odnose na produžetke, ukoliko nije drugačije naznačeno.

3. Ako meč bude prekinut ili odložen i nastavi se u roku od 24h od početnog udarca, opklade će biti obrađene po konačnom rezultatu. U suprotnom slučaju sve nepoznate opklade će biti poništene.

4. Ako su koeficijenti ponuđeni uz netočno vrijeme početka meča (više od 3 minuta) zadržavamo pravo poništenja opklada.

5. Ukoliko je klađenje ponuđeno na osnovu netočnog rezultata koji ima značajan utjecaj na određivanje koeficijenta zadržavamo pravo poništenja opklada.

Ukoliko meč uđe u fazu sedmeraca, igre Ko postiže X poen? I Koji tim prvi stiže do X poena? Se smatraju poništenim.

 

 ODBOJKA

1. Ukoliko se meč ne završi sve nepoznate opklade se poništavaju.

2. Zlatni set se ne uzima u obzir.

3. Ukoliko je klađenje ponuđeno na osnovu netočnog rezultata koji ima značajan utjecaj na određivanje koeficijenta zadržavamo pravo poništenja opklada.

4. Ukoliko se meč prekine ili odloži i ne nastavi u roku od 24h klađenje će biti poništeno.

 

ODBOJKA NA PIJESKU

1. U slučaju da se meč ne odigra do kraja, sve opklade sa nepoznatim ishodom se smatraju poništenim.

2. Zlatni set se ne uzima u obzir.

3. Ukoliko se meč prekine ili odloži i ne nastavi u roku od 24h klađenje će biti poništeno.

4. Ukoliko je klađenje ponuđeno na osnovu netočnog rezultata koji ima značajan utjecaj na određivanje koeficijenta zadržavamo pravo poništenja opklada.

5. Ukoliko se tim povuče, sve opklade sa nepoznatim ishodom se smatraju poništenim.

 

 FUTSAL

1. Sve ponuđene igre ( osim poluvremena, prvog poluvremena, produžetaka i penala) se odnose na regularan period meča.

2. Ako meč bude prekinut ili odložen i nastavi se u roku od 48h od početnog udarca, opklade će biti obrađene po konačnom rezultatu. U suprotnom slučaju sve nepoznate opklade će biti poništene.

3. Ako klađenje ostane omogućeno a već se dogodio : Gol, crveni karton ili penal, zadržavamo pravo poništenja opklada.

4. Ako je klađenje na događaje omogućeno uz propušten ili netočno upisan crveni karton, zadržavamo pravo poništenja opklada.

5. Ako je koeficijent ponuđene uz netočno vrijeme početka meča (više od 2 minuta) zadržavamo pravo poništenja opklada.

6. Ako je ubačen pogrešan rezultat, sve ponuđene opklade će biti poništene za vrijeme kad je netočan rezultat bio prikazan.

7. Ako je meč prekinut ili odložen i ne nastavi se u roku od 24h od početnog udarca sve nepoznate opklade će se smatrati poništenim.

8. Ako je ime tima ili kategorije netočno napisano, zadržavamo pravo poništenja opklada.

 

 BADMINTON

1. U slučaju da se meč ne završi, sve opklade sa nepoznatim ishodom će biti poništene.

2. Ako meč bude prekinut ili odložen i nastavi se u roku od 24h od početnog udarca, opklade će biti obrađene po konačnom rezultatu. U suprotnom slučaju sve nepoznate opklade će biti poništene.

3. Ukoliko je klađenje ponuđeno na osnovu netočnog rezultata koji ima značajan utjecaj na određivanje koeficijenta zadržavamo pravo poništenja opklada.

4. Ako je ime igrača ili tima prikazano pogrešno zadržavamo pravo poništenja opklada.

5. Ako se igrač povuče, sve opklade sa nepoznatim ishodom se poništavaju.

 

 RAGBI

1. Sve ponuđene igre (osim onih koje se odnose na poluvremena, prvo poluvrijeme i penale) se odnose na regularan period meča.

2. Ako meč bude prekinut ili odložen i nastavi se u roku od 24h od početnog udarca, opklade će biti obrađene po konačnom rezultatu. U suprotnom slučaju sve nepoznate opklade će biti poništene.

3. Regularnih 80 minuta: Sve igre se odnose na regularni period od 80 minuta, ukoliko nije drugačije naznačeno. Regularno vrijeme uključuje i zaustavno vrijeme, ali ne i produžetke i vrijeme određeno za izvođenje penala.

4. Ako su igre ostale ponuđene, a već se dogodila promjena rezultata ili crveni karton, zadržavamo pravo poništenja opklada.

5. Ako je klađenje ponuđeno uz netočan ili izostavljen crveni karton, zadržavamo pravo poništenja opklada.

6. Ako je koeficijent ponuđen uz netočno vrijeme početka meča (više od 2 minuta) zadržavamo pravo poništenja opklada.

7. Ukoliko je meč prekinut ili odložen a nije se nastavio u roku od 24h od njegovog početka, sve nepoznate opklade će se smatrati poništenim.

8. Ako je ime tima ili kategorije pogrešno prikazano zadržavamo pravo poništenja opklada.

 

PIKADO

1. Ukoliko se meč ne završi, sve opklade sa nepoznatim ishodom se smatraju poništenim.

2. Ukoliko je klađenje ponuđeno na osnovu netočnog rezultata koji ima značajan utjecaj na određivanje koeficijenta zadržavamo pravo poništenja opklada.

3. Ako je ime igrača ili tima prikazano pogrešno zadržavamo pravo poništenja opklada.

4. Ako meč nije završen sve opklade sa nepoznatim ishodom se poništavaju.

5. Centar (Bullseye) se računa kao crvena boja izlaza.

 

 SNUKER

1. Ukoliko se meč ne završi, igrač odustane ili bude diskvalificiran sve nepoznate opklade se smatraju poništenim.

2. U slučaju repozicioniranja kugli ishod ostaje isti ukoliko je bio odlučen prije repozicioniranja.

3. Nijedan faul niti besplatna kugla se ne računa u igrama koje se odnose na boju ubačene kugle.

4. U slučaju da frame počne ali se ne dovrši, sve opklade sa nepoznatim ishodom koje se tiču tog framea se poništavaju.

5. Ukoliko je klađenje ponuđeno na osnovu netočnog rezultata koji ima značajan utjecaj na određivanje koeficijenta zadržavamo pravo poništenja opklada.

6. Ako je ime igrača ili tima pogrešno prikazano zadržavamo pravo poništenja opklada.

7. Ako meč nije završen sve opklade sa nepoznatim ishodom se poništavaju.

 

 STONI TENIS

1. Ako meč nije završen sve opklade sa nepoznatim ishodom se poništavaju.

2. Ukoliko je meč prekinut ili odložen a nije se nastavio u roku od 24h od njegovog početka, klađenje će biti poništeno.

3. Ukoliko je klađenje ponuđeno na osnovu netočnog rezultata koji ima značajan utjecaj na određivanje koeficijenta zadržavamo pravo poništenja opklade.

4. Ako je ime igrača ili tima pogrešno prikazano zadržavamo pravo poništenja opklada.

5. Ako igrač odustane, sve opklade sa nepoznatim ishodom se poništavaju.

 

 KUGLANJE

1. U slučaju odustajanja bilo kog igrača sve opklade sa nepoznatim ishodom će biti poništene.

2. Ako se meč odloži ili prekine, a ne nastavi u roku od 24h sve nepoznate opklade će se smatrati poništenim. Poznate pogođene opklade su dobitne, a poznate nepogođene opklade se smatraju NE dobitnim.

3. Ukoliko je klađenje ponuđeno na osnovu netočnog rezultata koji ima značajan utjecaj na određivanje koeficijenta zadržavamo pravo poništenja opklada.

4. Ako je ime igrača ili tima pogrešno prikazano zadržavamo pravo poništenja opklada.

5. Ako igrač odustane, sve opklade sa nepoznatim ishodom se poništavaju.

 

 KRIKET T20 I ODI

1. Ponuđene igre se ne odnose na super over, ukoliko nije drugačije naznačeno.

2. Kaznena trčanja se ne računaju u over i bacanje igrama ( Multi over igre se ne računaju pod ovo pravilo).

3. Twenty20: Svi planirani overi moraju biti odigrani da bi se ishod opklade smatrao poznatim, osim ako inning nije završen normalnim putem.

4. ODIs: Najmanje 90% svih overa u iningu mora biti odigrano da bi se ishod opklade smatrao poznatim, osim ako inning nije završen normalnih putem.

5. Ako se meč otkaže prije igre, osim ako se meč ne odigra u roku od 24 sata od planiranog početka, sve nepoznate opklade će biti poništene.

6. Ako je meč neriješen i oficijelna pravila ne odrede pobjednika ili se pobjednik odredi bacanjem novčića ili ždrijebom, sve opklade sa nepoznatim ishodom će biti poništene.

7. Ako se over ne završi sve opklade sa nepoznatim ishodom koje se odnose na dati over su poništene, osim ako inning nije završen npr. deklaracijom , all outom itd...

8. Ukoliko je klađenje ponuđeno na osnovu netočnog rezultata koji ima značajan utjecaj na određivanje koeficijenta zadržavamo pravo poništenja opklada.

 

DRUGE VRSTE NETRADICIONALNIH SPORTOVA  (šah, rugby, snooker i sl.)   

Za druge vrste netradicionalnih sportova imajući u vidu njihove specifičnosti, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ovih Pravila predviđene za pojedinačne i ekipne sportove.

Ukoliko postoje odstupanja od ovih Pravilima predviđenih odredbi, priređivač ih ističe na kladioničarskoj listi.

 

OSTALA KLAĐENJA  

Kod ostalih klađenja na događaje koji pobuđuju interese javnosti, priređivač, uzimajući u obzir informacije o događaju ili matematičku vjerojatnost, određuje visinu koeficijenta, te se na ta klađenja, uzimajući u obzir  specifičnosti događaja, primjenjuju odredbe ovih Pravila. Predmetom klađenja ne mogu biti događaji koji su u suprotnosti sa zakonskim propisima i općim moralnim načelima, te koji se odnose na političke rezultate.

 

Članak 17.

 

Odredbe iz člana 16. smatraju se općim odredbama.

Priređivač zadržava pravo izmjene istih, te će u takvim slučajevima izmjene koje nisu u suprotnosti sa Zakonom, posebno, unaprijed,  istaknuti i naglasiti na kladioničarskoj listi.

                                                                  

 

Članak 18.

 

Priređivač najkasnije u roku od 7 (sedam) dana nakon završenog događaja objavljuje tip i rezultat događaja. Rezultat završenih događaja priređivač objavljuje javno. Službeni rezultati su oni objavljeni u uplatnom mjestu priređivača.

Kod isplate dobitaka u obzir se uzima službeno objavljeni rezultat koji je zapisan na elektronskom mediju priređivača.

Sitnije pogreške u štampi imena natjecatelja (npr. Liverpool – Liverpol) , ako ne utiču na bit opklade,  ne uzimaju se u obzir.

 

Članak 19.

 

Dobitak  se isplaćuju na uplatnom mjestu gdje je uplaćena opklada drugi dan po objavljivanju službenih rezultata, a priređivač se izuzetno obavezuje isplatiti dobitke najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana objave službenih rezultata.

Dobici se izuzetno isplaćuju u sjedištu društva ili drugom uplatnom mjestu, na temelju odobrenog zahtjeva učesnika.

                      

 

Članak 20.

 

Pravo na isplatu dobitka zastarijeva u roku od 30 (trideset) dana od sticanja prava na isplatu i to zaključno sa tridesetim danom do 24:00 sati.

Učesnik u klađenju ima pravo na reklamaciju u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave prvih službenih rezultata. Reklamacija se podnosi u pisanom obliku, preporučenom pošiljkom na adresu sjedišta priređivača. Reklamacije pristigle van navedenog roka neće se uzimati u obzir.

Reklamaciju rješava komisija priređivača i u roku od 15 (petnaest) dana obavještava učesnika o odluci.

 

 

 

Članak 21.

 

Dobitak se isplaćuje donosiocu neoštećenog tiketa.

Neoštećeni je tiket onaj koji u potpunosti sadrži sve elemente navedene u članu 10. ovih Pravila.

Iznimno na temelju zahtjeva učesnika, komisija priređivača može odobriti isplatu oštećenog tiketa, pod uslovom da je najmanje broj tiketa u potpunosti čitljiv.

Prilikom isplate dobitaka priređivač ima pravo od učesnika zatražiti na uvid ispravu o identitetu.

 

 

 

Članak 22.

 

Priređivač, osobe koje su s njim u radnom, članskom, odnosno sličnom odnosu, ugovoreni partneri, obavezni su čuvati tajnu o učesnicima opklada i njihovom sudjelovanju u igri na sreću klađenje (dobitak, gubitak).

Obaveza čuvanja tajni o učesnicima klađenja i njihovom sudjelovanju u igri na sreću klađenje ne odnosi se na slučajeve kada učesnik sam oslobodi osobe iz stava 1. ovog člana obaveze čuvanja tajne ili kad je navedeno predmetom rasprave u građansko-pravnom ili kazneno-popravnom postupku, odnosno kada postoji službeni zahtjev organa gonjenja.

Obaveza čuvanja tajne ne odnosi se ni na slučajeve u okviru izmjenjivih statističkih informacija između kladionice i upravnog organizacijskog tijela među kladionicama.

Pretpostavlja se da je učesnik suglasan da priređivač javno u medijima objavi njegov eventualni dobitak i način igranja, bez navođenja njegovog identiteta odnosno činjenica na osnovu kojih bi ga javnost nedvojbeno mogla identificirati.

 

 

 

Članak  23.

 

Sve odluke u vezi s opkladama na koje se odnose odredbe ovih Pravila pripadaju priređivaču. U slučaju da zaprimanje opklade bude prekinuto uslijed vanrednih okolnosti (viša sila i sl.), učesnik tako ne stiče pravo na naknadu štete niti neko drugo pravo ako to ova Pravila ne dopuštaju.

Izmjene koje nisu u suprotnosti sa Zakonom i ovim Pravilima npr. određivanje broja događaja u sistemima, ukidanje ili zaustavljanje pojedinih vrsta klađenja, organiziranje prigodnih klađenja uz povoljnije koeficijente u nadležnosti su priređivača.

U slučajevima koji nisu sadržani u ovim Pravilima, učesnik se mora pridržavati odluke priređivača.

 

 

Članak 24.

 

Za obaveze prema učesnicima priređivač odgovara svim svojim sredstvima, pod uslovom da su ispunjeni uslovi predviđeni Zakonom i ovim Pravilima.

 

 

 

 

Članak 25.

 

U slučaju spora nastalog iz sudjelovanja u igri klađenje, stvarno i mjesno je nadležan Općinski sud u Visokom.

 

 

Članak 26.

 

Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se po dobivenom rješenju Ministarstva financija F BiH broj: 05-14-2-592-1/2017-A.P. od 04.10.2017. godine i rješenjem broj: 05-14-2-592-2/17-A.P. od 13.11.2017. godine


 

KLAĐENJA ZASNOVANA NA KOMPJUTERSKI GENERISANIM DOGAĐAJIMA U KOJIMA SE ZA IZBOR KORISTI GENERATOR SLUČAJNIH BROJEVA -RANDOM NUMBER GENERATOR (RNG)

 

 

 U RNG igrama se igraču omogućuje klađenje na ishode kompjuterski generiranih događaja ponuđenih standardnih, specijalnih i sistemskih klađenja.

                Priređuje se u uplatnim mjestima  priređivača gdje se putem TV monitora prikazuje tijek i ishodi kola. Jedno kolo traje cca 5 min. i sastoji se od najave brojeva, odbrojavanja i vizualnog završetka odbrojavanja, prikaza koeficijenta i generiranja brojeva te objave ishoda.

 

Učesnicima se nudi odabir između 48 ponuđenih brojeva, od kojih se u jednom kolu nasumično generira njih 35. Brojevi su podijeljeni u 8 grupa po 6 brojeva. Svaka grupa označena je određenom bojom: crvena,  zelenom, plavom,  ljubičastom,  smeđom,  žutom,  narančastom i  crnom, kako slijedi:

 

·         crvena grupa brojevi: 1, 9, 17, 25, 33, 41;

·         zelena grupa brojeva: 2, 10, 18, 26, 34, 42;

·         plava grupa brojeva: 3,  11, 19, 27, 35, 43;

·         ljubičasta grupa brojeva: 4, 12, 20, 28, 36, 44;

·         smeđa krupa brojeva: 5, 13, 21, 29, 37, 45;

·         žuta grupa brojeva: 6, 14, 22, 30, 38, 46;

·         narančasta grupa brojeva: 7,15, 23, 31, 39, 47;

·         crna grupa brojeva: 8, 16, 24, 32, 40, 48.

 

 

A)     Standardna klađenja 6/35

 

Klađenje 6/35 (šest od tridesetipet) nudi 48 brojeva ( u rasponu od 1 do 48) od kojih igrač odabire 6 različitih brojeva. Tijekom kola od ponuđenih 48 brojeva nasumično se izvlači njih 35. U koliko se među navedenih 35. nalazi 6 brojeva odabranih od strane igrača, igrač ostvaruje dobitak jednak umnošku uloga i koeficijenta naznačenog uz posljednji pogođeni broj:

 

Koeficijenti su dodijeljeni brojevima, počevši od  šestog do  tridesetipetog generiranog broja, sukladno navedenom:

 

·         posljednji pogođeni broj na šestom generiranom broju; dobitak iznosi 10.000,00 x ulog;

·         posljednji pogođeni broj na sedmom generiranom broju; dobitak iznosi 7.500,00 x ulog;

·         posljednji pogođeni broj na osmom generiranom broju; dobitak iznosi 5.000,00 x ulog;

·         posljednji pogođeni broj na devetom generiranom broju; dobitak iznosi 2.500,0 x ulog;

·         posljednji pogođeni broj na desetom generiranom broju; dobitak iznosi 1.000,00 x ulog;

·         posljednji pogođeni broj na jedanaestom generiranom broju; dobitak iznosi 500,00 x ulog;

·         posljednji pogođeni broj na dvanaestom generiranom broju; dobitak iznosi 300,00 x ulog;

·         posljednji pogođeni broj na trinaestom generiranom broju; dobitak iznosi 200,00 x ulog;

·         posljednji pogođeni broj na četrnaestom generiranom broju; dobitak iznosi 150,00 x ulog;

·         posljednji pogođeni broj na petnaestom generiranom broju; dobitak iznosi 100,00 x ulog;

·         posljednji pogođeni broj na šesnaestom generiranom broju; dobitak iznosi 90,00 x ulog;

·         posljednji pogođeni broj na sedamnaestom generiranom broju; dobitak iznosi 80,00 x ulog;

·         posljednji pogođeni broj na osamnaestom generiranom broju; dobitak iznosi 70,00 x ulog;

·         posljednji pogođeni broj na devetnaestom generiranom broju; dobitak iznosi 60,00 x ulog;

·         posljednji pogođeni broj na dvadesetom generiranom broju; dobitak iznosi 50,00 x ulog;

·         posljednji pogođeni broj na dvadeset i prvom generiranom broju; dobitak iznosi 40,00 x ulog;

·         posljednji pogođeni broj na dvadeset i drugom generiranom broju; dobitak iznosi 30,00 x ulog

·         posljednji pogođeni broj na dvadeset i trećem generiranom broju; dobitak iznosi 25,00 x ulog;

·         posljednji pogođeni broj na dvadeset i četvrtom generiranom broju dobitak iznosi 20,00 x ulog

·         posljednji pogođeni broj na dvadeset i petom generiranom broju; dobitak iznosi 15,00 x ulog;

·         posljednji pogođeni broj na dvadeset i šestom generiranom broju; dobitak iznosi 10,00 x ulog;

·         posljednji pogođeni broj na dvadeset i sedmom generiranom broju; dobitak iznosi 9,00 x ulog;

·         posljednji pogođeni broj na dvadeset i osmom generiranom broju; dobitak iznosi 8,00 x ulog;

·         posljednji pogođeni broj na dvadeset i devetom generiranom broju; dobitak iznosi 7,00 x ulog;

·         posljednji pogođeni broj na tridesetom generiranom broju; dobitak iznosi 6,00 x ulog;

·         posljednji pogođeni broj na trideset i prvom generiranom broju; dobitak iznosi 5,00 x ulog;

·         posljednji pogođeni broj na trideset i drugom generiranom broju; dobitak iznosi 4,00 x ulog;

·         posljednji pogođeni broj na trideset i trećem  generiranom broju; dobitak iznosi 3,00 x ulog;

·         posljednji pogođeni broj na trideset i četvrtom generiranom broju; dobitak iznosi 2,00 x ulog;

·         posljednji pogođeni broj na trideset i petom generiranom broju; dobitak iznosi 1,00 x ulog.

 

Na prikazu 35 brojeva koji se tijekom kola generiraju nalaze se i dva tokena . Token omogućuje igraču bonus koeficijenta u sljedećim slučajevima: 

·         Ukoliko 6 brojeva odabranih od strane igrača bude među 35 generiranih brojeva, a uz 1 od  6 pogođenih brojeva se nalazi token, koeficijent na kojem je izvučen posljedni pogođeni broj dobitne kombinacije se udvostručuje.

·         Ukoliko 6 brojeva odabranih od strane igrača bude  među 35 generiranih brojeva, a uz 2 od 6  pogođenih brojeva se nalaze tokeni, koeficijent na kojem je izvučen  posljedni pogođeni broj dobitnekombinacije se utrostručuje.

Pozicija tokena na navedenom prikazu ishod je nasumičnog odabira i ne može unaprijed predvidjeti.

 

 

B)     Sporedne igre

 

 Par/nepar

 

U klađenju par/nepar, igrač može pogađati hoće li tijekom kola među generiranih 35/48 biti više parnih ili neparnih brojeva. Koeficijent na oba ishoda događaja iznosi 1.90.

 

                Prvi broj par/nepar

 

                U klađenju prvi broj par/nepar igrač može pogađati hoće li prvi generirani broj kola biti paran ili neparan. Koeficijent na oba ishoda događaja iznosi 1.90.

 

                Prvi izvučeni broj  (-24.5 +)

 

                U klađenju prvi broj (-24.5 +) igrač može pogađati hoće li prvi generirani broj u kolu biti manji ili veći od 24.5. Koeficijent na oba ishoda događaja iznosi 1.90.

 

                Zbroj prvih 5 brojeva (-122.5+)

 

                U klađenju zbroj prvih 5 brojeva  (-122.5+) igrač može pogađati hoće li zbroj prvih 5 generiranih brojeva u kolu biti manji ili veći od 122.5. Koeficijent na oba ishoda iznosi 1.90.

 

Najčešća boja

 

U klađenje najčešća boja igrač može pogađati boju koja se najčešće izvlačila u kolu.          Koeficijent na ishod događaja iznosi 7.60.

 

 

Boja prvog broja

 

U klađenju boja prvog broja igrač može pogađati boju prvog generiranog broja u kolu. Koeficijen na ishod događaja iznosi 7.60.

 

 

Boja zadnjeg broja

 

U klađenju boja zadnjeg broja igrač može pogađati boju zadnjeg generiranog broja u kolu. Koeficijent na ishod događaja iznosi 7.60.

               

 

                Jackpot

 

U igri Jackpot potrebno je da igrač pogodi 5 brojeva na pozicijama izvučenih brojeva: 14, 18, 22, 26, 35. Ova igra je bez koeficijenta, iznos se dobije akumulacijom. Jackpot  se akumulira od svake uplate opklade i u slučaju više dobitnika dijeli se ravnomjerno na sve dobitnike.

 

C)      Sistemsko klađenje

 

U sistemskom klađenju igrač može odabrati više od 6 brojeva od ponuđenih 48, odnosno igrač može odabrati 7, 8, 9 i 10 brojeva , čime formiraju unaprijed definirane sisteme 6/7, 6/8, 6/9, 6/10. Za ostvarivanje dobitka igrač mora pogoditi minimalno 6 od ukupnog broja izabranih brojeva. Sukladno povećanju odabranih brojeva povećava se i broj kombinacija, kako slijedi:

 

·         za sistem 6/7 mogući broj kombinacija je 7;

·         za sistem 6/7 mogući broj kombinacija je 28;

·         za sistem 6/9 mogući broj kombinacija je 84;

·         za sistem 6/10 mogući broj kombinacija je 210.

 

U sistemskom klađenju dobitak se obračunava na način da se ukupni iznos uplate dijeli na broj kombinacija koji se odigra. Server svaku kombinaciju posmatra kao poseban tiket, a dobitak se računa kao zbir dobitnih kombinacija.

 

 

 

KLAĐENJE NA UTRKE PASA

   

 

              Igra na sreću “Trke Pasa” (u daljem tekstu “Trke Pasa”) je brojčana igra sa izvlačenjem brojeva. Uplata za “Trke Pasa” se može primati na uplatnim mjestima.

Uplatno mjesto u smislu ovih pravila je mjesto opremljeno on-line terminalom za primanje uplata u stalnoj vezi sa sistemom priređivača (u daljem tekstu “on-line sistem”) pomoću kojeg igrač može uz posredovanje predstavnika priređivača (u daljem tekstu: operater) odigrati igru “Trke Pasa”.

Igra “Trke Pasa” priređuje se trajno, po trkama odnosno izvlačenjima. Trke se priređuju svaki dan, pri čemu jedan ciklus traje cca 5 minuta. U toku radnog vremena se odigra cca 200 kola.

Prilikom svake trke, računar nasumično određuje pobjednika, kao i drugo i treće mjesto, nakon čega računari koji su povezani sa serverom prikazuju video snimak sa unaprijed određenom kombinacijom prvog,drugog i trećeg mjesta.

Igrač u igri (u daljem tekstu: igrač) na uplatnom mjestu operateru daje prethodno popunjen pomoćni tiket ili verbalne instrukcije za igru.

Operater unosi instrukcije u on-line sistem i igraču izdaje potvrdu o igri u vidu papirnog tiketa.

 

Potvrda o igri odnosno papirni tiket sadrži sljedeće elemente:

·         Podatke o uplatnom mjestu

·         Datum i vrijeme uplate

·         Broj tiketa i PIN kod

·         Podatke o odigranim igrama/kombinacijama

·         Podatke o eventualnom dobitku

·         Jackpot kod

·         Pomoćne elemente (barkod, QR kod, promotivne poruke itd.)

 

 

Igrač može da izvrši uplatu tiketa za narednu igru, sve do početka trke.

Dobitni tiketi se mogu isplatiti u skladu sa pravilima priređivača odmah nakon završetka igre i objavljivanja rezultata.

 

 

Određivanje pobjednika, drugog i trećeg mjesta vrši se uz pomoć generatora slučajnih brojeva (u daljem tekstu: GSB). Zahtjev za generiranje izvlačenja brojeva on-line sistem šalje GSB-u nakon isteka vremenskog roka za uplate, neposredno pred početak trke.

GSB vrši izvlačenje redoslijeda prva tri mjesta, nakon čega ih on-line sistem upisuje u bazu i vrši dalji prikaz video snimka trke igračima.

 

Rezultati izvlačenja se prikazuju na TV uređajima putem posebnog softverskog paketa koji se izvršava na posebnim računarskim uređajima.

Rezultati igre također mogu biti objavljeni na internet stranici priređivača i/ili ostalim javnim glasilima.

 

U igri “Trke Pasa” moguće je odigrati:

1.       Pobjednik

2.       Drugo Mjesto

3.       Treće Mjesto

4.       U prva dva mjesta

5.       U prva tri mjesta

6.       Redoslijed prvog i drugog mjesta

7.       Dupla Šansa

8.       NIJE Pobjednik

9.       NIJE Drugo Mjesto

10.   NIJE Treće Mjesto

11.   NIJE u prva dva mjesta

12.   NIJE u prva tri mjesta

13.   Pobjednik 123 ili 456

14.   Broj pobjedničkog psa, paran/neparan

15.   Suma prva dva mjesta, više/manje od 7.5

16.   Suma prva tri mjesta, više/manje od 10.5

 

Na jednom tiketu je moguće kombinirati sve tipove igara. Svaka odigrana igra se računa kao jedna kombinacija.

 

Prilikom igre na brojeve igrač mora da odabere minimalno jednu igru/kombinaciju.

Na jednom tiketu je moguće odigrati maksimalno 130 kombinacija/igara.

Eventualni dobitak se izračunava tako što se svaka dobitna kombinacija množi sa koeficijentom dobitka, nakon čega se svi dobici sabiru.

 

U “Trke Pasa” igri postoje bonus dobici, i to su:

1.       Bonus trka

2.        Jackpot

 

Bonus trka se pojavljuje potpuno nasumično po unaprijed definiranoj frekvenciji poznatoj isključivo organizatoru. U toku bonus igre svi dobici izuzev dobitaka na progresivnom jackpotu se dupliraju.

Igrači su putem prikaza na TV ekranima obaviješteni o početku bonus trke. Igrači informaciju o bonus trci dobivaju isključivo nakon zaključivanja uloga, odnosno neposredno nakon početka trke.

 

Određeni procent svake uplate se izdvaja za fond dobitka jackpota.

 

Pri početku igre on-line sistem generira nasumični 4-slovni jackpot kod koji se prikazuje na ekranima.

Dobitnik jackpota je onaj igrač čiji kod na tiketu se poklapa sa kodom na ekranu.

 

 

VIRTUAL FOOTBALL

 

„Virtual football“ je RNG igra, priređuje se u uplatnim mjestima proređivača gdje se putem TV monitora prikazuje utakmica.

Igrač se kladi na unaprijed određeni koeficijent. Igrač može da odabere samo jednu igru (koeficijent) za jedan meč. Ukoliko igrač odigra više mečeva na jednom tiketu, koeficijent se množi. Da bi tiket postao dobitni igrač mora da  pogodi sve odigrane mečeve.

 

U igri „Virtual Football“ moguće je odigrati:

 

1.       Pobjednik

2.       Dupla šansa

3.       Poluvrijeme/ kraj

4.       Zbroj golova više/manje

5.       Točan zbroj golova

6.       Pobjednik i zbroj golova

7.       Točan rezultat