Dobrodošli na BhPlay.ba

www.facebook.com/BHPlaySK

Depozitno klađenje NON STOP - 24 SATA DNEVNO

Dobrodošli na BhPlay.ba

NOGOMET - DA LI IGRAČ POSTIŽE GOL? – Može se kombinovati sa istim parom, ali samo s tipovima 1, X, 2, 1X, 12, X2 (KONAČAN ISHOD). Zabranjeno je kombiniranje s ostalim tipovima.

Minimalna uplata 0.11 KM

PRAVILA
igre na sreću klađenje

Član 1.

Ovim se pravilima uređuju uslovi za priređivanje igre na sreću klađenje ( dalje u tekstu: klađenje ) koju priređuje d.o.o.“BH PLAY“ iz Kiseljaka, Višnjica polje 110, ID:4236528380008 ( dalje u tekstu: priređivač ).

Član 2.

Klađenje je igra na sreću u kojoj učesnik pogađa unaprijed nepoznate i neizvjesne ishode sportskih i drugih događaja predloženih po priređivaču, a iznos eventualnog dobitka određen je visinom kvote i iznosom uplate.

Član 3.

Ova Pravila su isključivi zakonski i pravni temelj za zaključivanje ugovora o sudjelovanju u igri ( Ugovor o pristanku ).
Ugovor iz stava 1. zaključuje se između priređivača i učesnika u klađenju na osnovu prihvata ponude sadržane u ovim Pravilima po slobodno izraženoj volji učesnika činom uplate listića za klađenje.
Pretpostavlja se da je učesnik činom uplate listića za klađenje upoznat sa odredbama ovih Pravila i da na njih pristaje.
Ova Pravila ( opći uslovi ) obavezuju ugovorne strane.
Pri odlučivanju o eventualnim sporovima neće se uzimati u obzir činjenica da učesnik ne poznaje odredbe ovih Pravila ili da ih drugačije tumači.

Član 4.

Učesnik u klađenju ( dalje u tekstu:učesnik ) je fizička osoba koja je sa priređivačem zaključila ugovor iz člana 3. ovih Pravila, o čemu posjeduje potvrdu o uplaćenom iznosu ( dalje u tekstu: listić ).
Svi se dokumenti prije ispisa listića za klađenje upisuju na magnetski medij priređivača.
Zaposlenicima priređivača zabranjeno je učestvovanje u igri.
Osobama mlađim od 18 godina zabranjeno je učestvovanje u igri. U tu svrhu priređivač može od učesnika zatražiti odgovarajuću ispravu o identitetu.

Član 5.

Uplate klađenja primaju se na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine u poslovnicama priređivača, na osnovu odobrenja Federalnog Ministarstva finansija.

 

Član 6.

Ova pravila obavezuju sve subjekte koji stupaju u međusobni odnos povodom priređivanja klađenja ( zaposlenike priređivača-osobe ovlaštene za primanje uplate, učesnike, te treće osobe ).

Član 7.

Ova Pravila nalaze se u svim poslovnicama priređivača i osobama zainteresiranim za sudjelovanje u klađenju priređivač je dužan omogućiti uvid u ova Pravila.
Zaposlenici priređivača nisu dužni objašnjavati ova Pravila i davati usmene i pismene informacije u vezi s njima.

Član 8.

Priređivač prima opklade na događaje koji su objavljeni u kladioničarskoj listi.
Svaki događaj na kladioničarskoj listi ima određeni omjer ( dalje u tekstu: kvota ) koji određuje priređivač. Visinu kvote za svaki događaj određuje priređivač vlastitom prosudbom, uzimajući u obzir informacije o događaju, ekipi ili pojedincu koji sudjeluje u pojedinom događaju.
Vrijednost dobitka na pojedinom listiću izračunava se množenjem kvote događaja na listiću i visinom uplate.
Priređivač može u određenom postotku odobriti dodatni iznos ( bonus ) učesniku koji se kladi na više događaja i to Odlukom direktora priređivača koja se objavljuje na način kako se objavljuju i ova Pravila.
Učesnik u klađenju će uplate moći obavljati i telefonski, telefaksom ili putem interneta. U ovom slučaju, učesnici će morati prethodno da deponuju kod priređivača čekove tekućeg računa ili pak da uplate potreban novčani iznos kao komercijalni zapis kod priređivača.

Član 9.

Prije svakog početka primanja opklada priređivač javno objavljuje kladioničarsku listu.
Kladioničarska lista sadrži najmanje slijedeće podatke:
• datum i vrijeme do kada se primaju opklade
• broj i tip događaja
• visinu kvote za svaki tip događaja
• eventualna ograničenja broja kombinacija
Podaci na kladioničarskoj listi informativnog su karaktera. U slučaju greške ili promjene na kladioničarskoj listi priređivač uzima u obzir podatke koji su važeći u trenutku sklapanja opklade.

Član 10.

Uplata za sudjelovanje u klađenju prima se na listiću na kojem je naznačeno:
• naziv i adresa priređivača
• podaci o uplatnom mjestu ( poslovnici ),
• datum i vrijeme ( sat i minuta ) kada je uplata izvršena,
• ukupni iznos uplate i moguću isplatu u slučaju pogađanja ishoda
• broj i tip događaja koji je predmet klađenja
• visina kvote za svaki tip događaja koji je predmet klađenja
• kontrolni broj listića

Član 11.

Za pojedine događaje priređivač priređuje različite opklade koje su zavisne od vrste događaja.
Za pojedine vrste događaja moguće su opklade:
• na pobjednika događaja ( tip 1 pobjeda prvonavedenog učesnika događaja (domaćin), tip X neriješen ishod, tip 2 pobjeda drugonavedenog učesnika događaja (gost) ili pak kombinacija tipova 1X, X2, 12 i sl.)
• na pobjednika događaja s hendikepom ( pretpostavljena prednost jedne od ekipa)
• na tačan djelimični ili konačni ishod događaja
• na uvrštenje među prve
• na pobjedu pojedinca
• na redoslijed ( 1, 2, 3,...)
• na prvi pogodak na događaju ( ekipa ili igrač )
• na ukupan broj postignutih poena
• na kombinaciju različitih događaja
• na prolaz pojedinca ili ekipe u kup takmičenjima
• na izvlačenja brojeva lutrija
• sistemsko klađenje – vrsta klađenja koja učesniku omogućava kombinaciju više događaja na jednom listiću, a računar izrađuje kombinacije svih pojedinih opklada
• ostale vrste opklada prema ponudi priređivača.

Član 12.

Na pojedinom listiću moguće je kladiti se na jedan ili više događaja koji su objavljeni na kladioničarskoj listi. Na listiću se mogu kombinovati različite vrste događaja s kladioničarske liste.
Uplaćenu opkladu učesnik može mijenjati ili otkazati ( stornirati listić ) najkasnije u roku od 15 minuta od evidentiranog vremena uplate, ali vodeći računa o početku događaja. Nakon isteka tog vremena učesnik ne može mijenjati ili otkazati uplaćenu opkladu.
Učesnik ima pravo na isplatu dobitka ako je pravilno prognozirao tip svih događaja na listiću. Za opkladu koja je nevažeća obračunava se kvota 1,0. U slučaju da su opklade za sve događaje nevažeće, učesnik ima pravo na povrat uplaćenog iznosa.

Član 13.

Minimalne uplate za pojedini listić određuje priređivač.
Maksimalne uplate za pojedini listić određuje priređivač.
Maksimalne isplate za pojedini listić određuje priređivač.

Ako priređivač ustanovi da je došlo do greške na kladioničarskoj listi ili do znatnih promjena uslova odigravanja događaja ( npr. izostanak većeg broja bitnih učesnika ) priređivač će odbiti uplatu opklade.
Greškom na kladioničarskoj listi smatra se:
• pogrešno unesena kvota ( npr. 11,5 umjesto 1,5 )
• uvrštavanje u ponudu događaja koji se neće odigrati, a na listi se nalazi radi prikupljenih krivih podataka
• uvrštavanje na kladioničarsku listu događaja koji je u međuvremenu odgođen.

Član 14.

Priređivač prestaje s primanjem opklada za pojedine događaje u trenutku koji je određen na kladioničarskoj listi. Svi datumi, vremena i kvote koje objavi priređivač mogu se u trenutku primanja opklada promijeniti.
Za vrijeme primanja opklada priređivač ima pravo na promjenu kvota. Međutim, u trenutku kada je opklada potvrđena i uplaćena, kvota je obavezna za učesnika i priređivača bez obzira na naknadnu promjenu, osim ako je opklada nevažeća.
U slučaju da priređivač primi uplatu nakon započinjanja ili završetka pojedinog događaja, opklada je za taj događaj nevažeća i obračunava se kvota 1,0.

Član 15.

Priređivač zadržava pravo da u određenom trenutku može potpuno ili djelimično odbiti klađenje, a naročito u slijedećim slučajevima:
• učesnik nije napunio 18 godina starosti
• učesnik je pod uticajem alkohola ili narkotičkih sredstava
• učesnik narušava javni red i mir i ometa normalni tok klađenja
• učesnik je otprije poznat priređivaču zbog narušavanja javnog reda i mira i ometanja normalnog toka klađenja
• eventualna greška priređivača ( greška na kladioničarskoj listi, krivo upisani parovi ili kvote i sl. )
• učesnik krši pravila priređivača
• učesnik na bilo koji drugi način ometa tok klađenja i ugrožava interes priređivača
• ukoliko postoji opravdana sumnja u namještanje ishoda događaja koji su predmet klađenja ili ukoliko postoji sumnja da učesnik, grupa njih ili treća osoba raspolaže informacijama koje ishod događaja koji je predmet klađenja čine izvjesnim
• ukoliko je događaj koji je predmet klađenja započeo
• uslijed više sile.
U slučajevima iz stava 1. ovog člana priređivač zadržava pravo zaustavljanja zaprimanja opklada, odnosno moguće je pojedino klađenje ograničiti i to blokiranjem događaja ili više njih ili odbijanjem pojedinog klađenja.

Član 16.

Za vrijeme početka događaja uzima se u obzir vrijeme koje je istaknuto na kladioničarskoj listi, osim ako nema drugih uputa priređivača.
Ako pojedinac ili ekipa nisu aktivno učestvovali u događaju, opklada je nevažeća i obračunava se kvota 1,0. Smatra se da je pojedinac u ekipnim sportovima aktivno učestvovao u događaju ako u regularnom vremenu ulazi u igru ( primjer: ako je nogometaš u regularnom vremenu ušao u igru sa klupe, smatra se da je aktivno učestvovao u događaju ).
Za pravilno prognozirane opklade na rezultate sportskih i ostalih neizvjesnih događaja, priređivač uzima u obzir događaje kod kojih su uzete u obzir slijedeće odredbe:

NOGOMET

Za rezultat događaja uvijek se uzima u obzir ishod određen u regularnom vremenu 90 minuta, osim u slučaju kada priređivač već u ponudi odredi da za neki događaj vrijedi konačan rezultat. Nikakva kasnija izmjena ili odluke pojedinaca ili komisije ne uzimaju se u obzir.
Ako je događaj otkazan, odgođen ili prije isteka regularnog vremena prekinut, opklada za taj događaj je nevažeća i obračunava se kvota 1,0. Isto vrijedi za sva klađenja vezana direktno za taj događaj ( prvo poluvrijeme, drugo poluvrijeme, ukupno golova, ukupno golova (poluvremena), prvi daje gol, poluvrijeme - kraj, hendikepi, daje - ne daje gol, vrijeme prvog gola, pada više golova, tačan rezultat, nogomet - posebne igre ... ) i indirektno ako je jedan od učesnika tog događaja dat u ponudi sa drugim učesnikom nekog događaja ( npr. posebne igre / duel ).
Ako događaj ne počne u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, obračunava se kvota 1,0.
Ako je događaj ponovno počeo u roku 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, u obzir se uzimaju igrane kvote.
U slučaju promjene mjesta događaja ( domaćin i gost ) koju priređivač nije nagovijestio, opklada je nevažeća i obračunava se kvota 1,0. Priređivač nije dužan naglasiti neutralni teren, i nije dužan uzeti u obzir mjesto odigravanja utakmice. Prilikom formiranja događaja nije dužan naglasiti domaćina, prema tome zamjena para se ne smatra događaj ( npr. Sloboda – Sarajevo i ako se utakmica igra u Sarajevu ) . Zamjena para smatra se događaj u kome jedan od učesnika nedostaje tj, zamijenjen je drugim parom ( npr. u ponudi je Velež - Čelik a igra Velež - Zrinjski)
Ako ekipa odustane prije početka događaja opklada na pobjedu odnosno uvrštenje je nevažeće i obračunava se kvota 1,0.

KOŠARKA

Za rezultat događaja uvijek se uzima u obzir ishod određen u regularnom vremenu 40 ili 48 minuta, osim u slučaju kada priređivač već u ponudi odredi da za neki događaj vrijedi konačan rezultat. Nikakva kasnija izmjena ili odluke pojedinaca ili komisije ne uzimaju se u obzir.
Ako je događaj otkazan, odgođen ili prije isteka regularnog veremena prekinut i nije ponovo počeo u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladiončarskoj listi, opklada za taj događaj je nevažeća i obračunava se kvota 1,0. Isto vrijedi za sva klađenja vezana direktno za taj događaj (npr. prva četvrtina, prvo poluvrijeme, prva četvrtina – kraj, prva četvrtina – druga četvrtina – kraj, ukupno koševa, ukupno koševa (četvrtine), hendikepi, košarka – posebne igre ...) i indirektno ako je jedan od učesnika tog događaja dat u ponudi sa drugim učesnikom nekog događaja ( npr. posebne igre / duel ).
Ako je događaj ponovo počeo u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, u obzir se uzimaju igrane kvote.
U slučaju promjene mjesta događaja (domaćin i gost) koju priređivač nije nagovijestio, opklada je nevažeća o obračunava se kvota 1,0.Priređivač nije dužan naglasiti neutralan teren, i nije dužan uzeti u obzir mjesto odigravanja utakmice. Prilikom formiranja događaja nije dužan naglasiti domaćina, prema tome zamjena para se ne smatra događaj (npr. Sloboda – Bosna i ako se utakmica igra u Sarajevu).Zamjena para smatra se događaj u kome jedan od učesnika nedostaje tj. zamjenjen je drugim parom ( npr. Cibona – Partizan a igra Cibona – Olimpija i sl.).
Ako ekipa odustane prije početka događaja opklada na pobjedu odnosno uvrštenje je nevažeće i obračunava se kvota 1,0.

RUKOMET

Za rezultat događaja uvijek se uzima u obzir ishod određen u regularnom vremenu 60 minuta, osim u slučaju kada priređivač već u ponudi odredi da za neki događaj vrijedi konačan rezultat. Nikakva kasnija izmjena ili odluke pojedinaca ili komisije ne uzima se u obzir.
Ako je događaj otkazan, odgođen ili prije isteka regularnog vremena prekinut i nije ponovo počeo u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, opklada za taj događaj je nevažeća i obračunava se kvota 1,0. Isto vrijedi za sva klađenja direktno vezana za taj događaj (npr. prvo poluvrijeme, ukupno golova, ukupno golova (poluvremena), hendikepi, poluvrijeme – kraj, rukomet – posebne igre ....) i indirektno ako je jedan od učesnika tog događaja dat u ponudi sa drugim učesnikom nekog događaja ( npr. posebne igre / duel ).
Ako je događaj ponovo počeo u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, u obzir se uzimaju igrane kvote.
U slučaju promjene mjesta događaja (domaćin i gost ) koju priređivač nije nagovijestio, opklada je nevažeća i obračunava se kvota 1,0.Priređivač nije dužan naglasiti neutralan teren, i nije dužan uzeti u obzir mjesto odigravanja utakmice. Prilikom formiranja događaja nije dužan naglasiti domaćina, prema tome zamjena para se ne smatra događaj (npr. Bosna – Barcelona i ako se utakmica igra u Barceloni).Zamjena para smatra se događaj u kome jedan od učesnika nedostaje tj. zamjenjen je drugim parom ( npr. Sloga – Celje a igra Sloga – Izviđač i sl.)
Ako ekipa odustane prije početka događaja opklada na pobjedu odnosno uvrštenje je nevažeće i obračunava se kvota 1,0.

HOKEJ

Za rezultat događaja uvijek se uzima u obzir ishod određen u regularnom vremenu 60 minuta, osim u slučaju kada priređivač već u u ponudi odredi da za neki događaj vrijedi konačan rezultat. Nikakva kasnija izmjena ili odluke pojedinaca ili komisije ne uzima se u bzir.
Ako je događaj otkazan, odgođen ili prije isteka regularnog vremena prekinut i nije ponovo počeo u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, opklada za taj događaj je nevažeća i obračunava se kvota 1,0. Isto vrijedi za sva klađenja direktno vezana za taj događaj (npr. prva trećina, ukupno golova, ukupno golova (trećine), trećina – kraj, prva trćina – druga trećina – kraj, hendikepi, hokej – posebne igre ....) i indirektno ako je jedan od učesnika tog događaja dat u ponudi sa drugim učesnikom nekog događaja ( npr. posebne igre / duel ).
Ako je događaj ponovo počeo u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, u obzir se uzimaju igrane kvote.
U slučaju promjene mjesta događaja (domaćin i gost ) koju priređivač nije nagovjestio, opklada je nevažeća i obračunava se kvota 1,0. Priređivač nije dužan naglasiti neutralan teren, i nije dužan uzeti u obzir mjesto odigravanja utakmice. Prilikom formiranja događaja nije dužan naglasiti domaćina, prema tome zamjena para se ne smatra događaj (npr. Otawa – Toronto i ako se utakmica igra u Torontu).Zamjena para smatra se događaj u kome jedan od učesnika nedostaje tj. zamjenjen je drugim parom ( npr. Otawa – Toronto a igra Otawa – Detroit i sl.)
Ako ekipa odustane prije početka događaja opklada na pobjedu odnosno uvrštenje je nevažeće i obračunava se kvota 1,0.

TENIS, STONI TENIS

Za rezultat događaja u obzir se uzima konačni ishod određen prvim službenim objavljivanjem. Nikakva kasnija izmjena ili odluka pojedinaca ili komisije ne uzima se u obzir.
Ako događaj započne, ali ne završi (povreda, predaja, diskvalifikacija i sl.) obračunava se kvota 1,0. što se odnosi i na hendikep gemova broj gemova i tačan rezultat, tenis – posebne igre, izuzev 1. (prvog) seta ukoliko je završio. U gore navedenom događaju obračunava se kvota 1,0 i za klađenja koja su indirektno vezana za taj događaj, ako je jedan od učesnika tog događaja dat u ponudi sa drugim učesnikom nekog događaja ( npr. posebne igre / duel ).
Ako je događaj otkazan prije početka zbog odustajanja jednog od takmičara obračunava se kvota 1,0.
Ako je događaj prekinut i nije ponovo počeo do službenog završetka turnira, obračunava se kvota 1,0. a ako je događaj prekinut i ponovo je započeo prije završetka službenog završetka turnira u obzir se uzimaju igrane kvote.

SKIJANJE

Za rezultat događaja u obzir se uzima konačni ishod određen prvim službenim objavljivanjem. Nikakva kasnija izmjena ili odluka pojedinaca ili komisije ne uzima se u obzir.
U slučaju da prijavljeni takmičar odustane prije početka takmičenja obračunava se kvota 1,0.
Ako je događaj otkazan, odgođen ili prekinut i nije održan na istom terenu u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, opklada za taj događaj je nevažeća i obračunava se kvota 1,0.
Ako je događaj održan u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi na istom terenu, u obzir se uzimaju igrane kvote.
U slučaju promjene mjesta događaja koju priređivač nije nagovijestio, opklada je nevažeća i obračunava se kvota 1,0.
Ako takmičar odustane ili bude diskvalifikovan u vrijeme događaja, smatra se da je učestvovao u događaju.

 

TAKMIČENJE S KONJIMA, AUTOMOBILIMA, MOTOCIKLIMA, ČAMCIMA I BICIKLIMA

Za rezultate događaja uzima se u obzir konačni redoslijed određen prvim službenim objavljivanjem. Nikakva kasnija izmjena ili odluka pojedinaca ili komisije ne uzima se u obzir.
Ako je događaj otkazan ili odgođen i nije počeo na istom terenu u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi opklada za taj događaj je nevažeća i obračunava se kvota 1,0.
Ako je događaj održan u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi na istom terenu, u obzir se uzimaju igrane kvote. Ako je događaj otkazan prije početka zbog odustanka jednog od takmičara, obračunava se kvota 1,0.
U slučaju promjene mjesta događaja koju priređivač nije nagovijestio, opklada je nevažeća i obračunava se kvota 1,0.
Ako je takmičar izašao na stazu radi zagrijavanja ili probnog kruga, ili odustane ili bude diskvalifikovan u vrijeme događaja, smatra se da je takmičar sudjelovao u događaju.

BORILAČKI SPORTOVI

Pobjednikom događaja smatra se takmičar koji je nakon završetka borbe proglašen za pobjednika. Nikakva kasnija izmjena ili odluka pojedinca ili komisije ne uzima se u obzir.
U slučaju da su takmičari prije vremena završili dvoboj zbog odustanka jednog od takmičara (povreda, predaja, diskvalifikacija...), protivnik se smatra pobjednikom i u obzir se uzima igrana kvota.
Ako je događaj otkazan prije početka dvoboja zbog odustanka jednog od takmičara, obračunava se kvota 1,0.
Ako takmičar odustane ili bude diskvalifikovan u vrijeme događaja, smatra se da je takmičar učestvovao u događaju.
Ako je događaj otkazan ili odgođen i nije počeo na istom mjestu u roku 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, opklada za taj događaj je nevažeća i obračunava se kvota 1,0.
Ako je događaj održan u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi na istom terenu, u obzir se uzimaju igrane kvote.

ATLETIKA

Za rezultate događaja u obzir se uzimaju konačni rezultati određeni prvim službenim objavljivanjem. Nikakva kasnija izmjena ili odluke pojedinaca ili komisije ne uzimaju se u obzir.
Ako je događaj otkazan prije početka ili ako se prekine i ne počne ponovo u roku 24 sata do vremena istaknutog na kladioničarskoj listi obračunava se kvota 1,0.
Ako događaj ponovo počne u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi u obzir se uzimaju igrane kvote.
Ako takmičar odustane ili bude diskvalifikovan u vrijeme događaja smatra se da je takmičar sudjelovao u događaju.
Ako takmičar odustane prije početka takmičenja obračunava se kvota 1,0.
U slučaju promjene mjesta događaja koju prerađivač nije nagovijestio, opklada je nevažeća i obračunava se kvota 1,0.

GOLF

Za rezultate događaja u obzir se uzimaju konačni rezultati određeni prvim službenim objavljivanjem (što vrijedi i u slučaju ako se igra na samo 15 do 18 rupa). Nikakva kasnija izmjena ili odluka pojedinaca ili komisije ne uzima se u obzir.
Ako je događaj otkazan ili odgođen i nije ponovo počeo do kraja narednog dana od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, opklada za taj događaj je nevažeća i obračunava se kvota 1,0.
Ako je događaj otkazan prije početka zbog odustanka jednog od takmičara, obračunava se kvota 1,0.
Ako događaj ponovo počne u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi u obzir se uzimaju igrane kvote.
Ako takmičar odustane ili bude diskvalifikovan u vrijeme događaja, smatra se da je takmičar sudjelovao u događaju.
U slučaju promjene mjesta događaja koju priređivač nije nagovijestio, opklada je nevažeća i obračunava se kvota 1,0.

BEJZBOL

Za rezultate događaja uvjek se uzima konačni ishod do kojeg je došlo i nakon eventualnih produžetaka, osim u slučajevima kada priređivač već u ponudi odredi da za neki događaj vrijedi rezultat do kojeg je došlo u regularnom vremenu (vrijeme određeno pravilima određenog takmičenja). Nikakva kasnija izmjena ili odluke pojedinca ili komisije ne uzimaju se u obzir.
Ukoliko se događaj iz bilo kojeg razloga u cijelosti ne održi najavljenog datuma obračunava se kvota 1,0. što se odnosi i na ukupno poena, hendikepe, tačan rezultat, bejzbol – posebne igre, izuzev 1. perioda ukoliko je završio.
Ako je događaj odgođen ili otkazan prije početka opklada za taj događaj je nevažeća i obračunava se kvota 1,0.
Ukoliko se u jednom danu igraju dvije utakmice između istih ekipa, u obzir se uzimaju rezultati prve utakmice.
U slučaju promjene mjesta događaja koju priređivač nije nagovijestio ili s kojim priređivač nije upoznat, opklada će biti važeća pod uslovom da promjena mjesta događaja nije takve prirode da se odigra na terenu gostujuće ekipe.
U slučaju zamjene domaćinstva opklada je nevažeća i obračunava se kvota 1,0.
Ako ekipa odustane prije početka događaja opklada je nevažeća i obračunava se kvota 1,0.

VATERPOLO

Za rezultate događaja uvijek se uzima u obzir ishod određen u regularnom vremenu 60 minuta, osim u slučaju kada priređivač već u ponudi odredi da za neki događaj vrijedi konačan rezultat. Nikakva kasnija izmjena ili odluka pojedinca ili komisije ne uzima se u obzir.
Ako je događaj otkazan, odgođen ili prije isteka regularnog vremena prekinut i nije ponovo počeo u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, opklada za taj događaj je nevažeća i obračunava se kvota 1,0. Isto vrijedi za sva klađenja direktno vezana za taj događaj (npr. prva četvrtina, prvo daje gol, prvo poluvrijeme, prva četvrtina – kraj, prva četvrtina – druga četvrtina – kraj, poluvrijeme – kraj,ukupno golova, hendikepi, tačan rezultat, vaterpolo – posebne igre...) i indirektno ako je jedan od učesnika tog događaja dat u ponudi sa drugim učesnikom nekog događaja (npr. duel).
Ako je događaj ponovo počeo u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, u obzir se uzimaju igrane kvote.
U slučaju promjene mjesta događaja (domaćin i gost) koju priređivač nije nagovijestio, opklada je nevažeća i obračunava se kvota 1,0.Priređivač nije dužan naglasiti neutralni teren, i nije dužan uzeti u obzir mjesto odigravanja utakmice. Prilikom formiranja događaja nije dužan naglasiti domaćina, prema tome zamjena para se ne smatra događaj (npr. Jug - Mladost i ako se utakmica igra u Zagrebu). Zamjena para smatra se događaj u kome jedan od učesnika nedostaje tj. zamijenjen je drugim parom (npr. Jug – Mladost, a igra Jug – Primorje i sl.).
Ako ekipa odustane prije početka događaja opklada na pobjedu odnosno plasman je nevažeći i obračunava se kvota 1,0.

DRUGE VRSTE NETRADICIONALNIH SPORTOVA (šah, rugby, snooker i sl.)

Za druge vrste netradicionalnih sportova imajući u vidu njihove specifičnosti, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ovih Pravila predviđene za pojedinačne i ekipne sportove.
Ukoliko postoje odstupanja od ovih Pravilima predviđenih odredbi, priređivač ih ističe na kladioničarskoj listi.


OSTALA KLAĐENJA

Kod ostalih klađenja na događaje koji pobuđuju interese javnosti, priređivač, uzimajući u obzir informacije o događaju ili matematičku vjerovatnost, određuje visinu kvota, te se na ta klađenja, uzimajući u obzir specifičnosti događaja, primjenjuju odredbe ovih Pravila. Predmetom klađenja ne mogu biti događaji koji su u suprotnosti sa zakonskim propisima i općim moralnim načelima, te koji se odnose na političke rezultate.

Član 17.

Odredbe iz člana 16. smatraju se općim odredbama
Priređivač zadržava pravo izmjene istih, te će u takvim slučajevima izmjene koje nisu u suprotnosti sa Zakonom, posebno, unaprijed, istaknuti i naglasiti na kladioničarskoj listi.

Član 18.

Priređivač najkasnije u roku od 7 (sedam) dana nakon završenog događaja objavljuje tip i rezultat događaja. Rezultat završenih događaja priređivač objavljuje javno. Službeni rezultati su oni objavljeni u poslovnici priređivača.
Kod isplate dobitaka u obzir se uzima službeno objavljeni rezulat koji je zapisan na magnetskom mediju priređivača.
Sitnije pogreške u štampi imena natjecatelja (npr Liverpool – Liverpol) ako ne utiču na bit opklade ne uzimaju se u obzir.

Član 19.

Dobici se isplaćuju u poslovnici gdje je uplaćena opklada drugi dan po objavljivanju službenih rezultata, a priređivač se izuzetno obavezuje isplatiti dobitke najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od objave službenih rezultata.
Dobici se izuzetno isplaćuju u sjedištu društva ili drugoj poslovnici, na temelju odobrenog zahtjeva učesnika.

Član 20.

Pravo na isplatu dobitka zastarijeva u roku od 15 (petnaest) dana od sticanja prava na isplatu i to zaključno sa petnaestim danom do 24:00 sati.
Učesnik u klađenju ima pravo na reklamaciju u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave prvih službenih rezultata. Reklamacija se podnosi u pisanom obliku, preporučenom pošiljkom na adresu sjedišta priređivača. Reklamacije pristigle van navedenog roka neće se uzimati u obzir.
Reklamaciju rješava komisija priređivača i u roku od 15 (petnaest) dana obavještava učesnika o odluci.

Član 21.

Dobitak se isplaćuje donosiocu neoštećenog listića.
Neoštećeni je listić onaj koji u potpunosti sadrži sve elemente navedene u članu 10. ovih Pravila.
Iznimno na temelju zahtjeva učesnika, komisija priređivača može odobriti isplatu oštećenog listića, pod uslovom da je najmanje broj listića u potpunosti čitljiv.
Prilikom isplate dobitaka priređivač ima pravo od učesnika zatražiti na uvid ispravu o identitetu.

Član 22.

Priređivač, osobe koje su s njim u radnom, članskom, odnosno sličnom odnosu, ugovoreni partneri, zastupnici državnog nadzora Federalnog Ministarstva finansija ili kojeg drugog upravnog organa, obavezni su čuvati tajnu o učesnicima opklada i njihovom sudjelovanju u igri na sreću klađenje (dobitak, gubitak).
Obaveza čuvanja tajni o učesnicima klađenja i njihovom sudjelovanju u igri na sreću klađenje ne odnosi se na slučajeve kada učesnik sam oslobodi osobe iz stava 1. ovog člana obaveze čuvanja tajne ili kad je navedeno predmetom rasprave u građansko-pravnom ili kazneno-popravnom postupku, odnosno kada postoji službeni zahtjev organa gonjenja.
Obaveza čuvanja tajne ne odnosi se ni na slučajeve u okviru izmjenjivih statističkih informacija između kladionice i upravnog organizacijskog tijela među kladionicama.
Pretpostavlja se da je učesnik saglasan da priređivač javno u medijima objavi njegov eventualni dobitak i način igranja, bez navođenja njegovog identiteta odnosno činjenica na osnovu kojih bi ga javnost nedvojbeno mogla identifikovati.

Član 23.

Sve odluke u vezi s opkladama na koje se odnose odredbe ovih Pravila pripadaju priređivaču. U slučaju da zaprimanje opklade bude prekinuto uslijed vanrednih okolnosti (viša sila i sl.), učesnik tako ne stiče pravo na naknadu štete niti neko drugo pravo ako to ova Pravila ne dopuštaju.
Izmjene koje nisu u suprotnosti sa Zakonom i ovim Pravilima npr. određivanje broja događaja u sistemima, ukidanje ili zaustavljanje pojedinih vrsta klađenja, organizovanje prigodnih klađenja uz povoljnije kvote u nadležnosti su priređivača.
U slučajevima koji nisu sadržani u ovim Pravilima, učesnik se mora pridržavati odluke priređivača.

Član 24.

Za obaveze prema učesnicima priređivač odgovara svim svojim sredstvima, pod uslovom da su ispunjeni uslovi predviđeni Zakonom i ovim Pravilima.

Član 25.

U slučaju spora nastalog iz sudjelovanja u igri klađenje, stvarno i mjesno je nadležan Općinski sud u Kiseljaku. Član 27.

Član 26.

Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se po dobivenoj saglasnosti Ministarstva finansija F BiH.

Da je na ova Pravila saglasnost dalo Ministarstvo finasnija F BiH
Da je na ova Pravila saglasnost dalo Ministarstvo finasnija F BiH, Rješenjem broj: 05-15-2/12. – N.B. članak III od 13.01.2012. godine, tvrdi i ovjerava