Dobrodošli na BhPlay.ba

www.facebook.com/BHPlaySK

Depozitno klađenje NON STOP - 24 SATA DNEVNO

Sukladno zakonu o igrama na sreću (Sl. novine F BiH 48/15) obračunava se naknada u visini od 5% na teret igrača za svaku pojedinačnu uplatu, te za svaki dobitni listić na 100 KM ili više obračunava se poreza na dobitak od 10%.

ULOG = UPLATA - NAKNADA (5%) na teret igrača

DOBITAK = ULOG x UKUPNI KOEFICIJENT

ISPLATA = DOBITAK >= 100KM - POREZ NA DOBITKE na teret igrača

NOGOMET - DA LI IGRAČ POSTIŽE GOL? – Može se kombinovati sa istim parom, ali samo s tipovima 1, X, 2, 1X, 12, X2 (KONAČAN ISHOD). Zabranjeno je kombiniranje s ostalim tipovima.

Minimalna uplata 0.11 KM

PRAVILA
igre na sreću klađenje

Član 1.

Ovim se pravilima uređuju uslovi za priređivanje igre na sreću klađenje ( dalje u tekstu: klađenje ) koju priređuje d.o.o.“BH PLAY“ iz Visokog, Alije Izetbegovića br. 1, ID:4236528380008 ( dalje u tekstu: priređivač ).

Član 2.

Klađenje je igra na sreću u kojoj učesnik pogađa unaprijed nepoznate i neizvjesne ishode sportskih i drugih događaja predloženih po priređivaču, a iznos eventualnog dobitka određen je visinom kvote i iznosom uplate.

Član 3.

Ova Pravila su isključivi zakonski i pravni temelj za zaključivanje ugovora o sudjelovanju u igri ( Ugovor o pristanku ).

Ugovor iz stava 1. zaključuje se između priređivača i učesnika u klađenju na osnovu prihvata ponude sadržane u ovim Pravilima po slobodno izraženoj volji učesnika činom uplate listića za klađenje.
Pretpostavlja se da je učesnik činom uplate listića za klađenje upoznat sa odredbama ovih Pravila i da na njih pristaje.
Ova Pravila ( opći uslovi ) obavezuju ugovorne strane.
Pri odlučivanju o eventualnim sporovima neće se uzimati u obzir činjenica da učesnik ne poznaje odredbe ovih Pravila ili da ih drugačije tumači.

Član 4.

Učesnik u klađenju ( dalje u tekstu:učesnik ) je fizička osoba koja je sa priređivačem zaključila ugovor iz člana 3. ovih Pravila, o čemu posjeduje potvrdu o uplaćenom iznosu ( dalje u tekstu: listić ).
Svi se dokumenti prije ispisa listića za klađenje upisuju na elektronski medij priređivača.
Zaposlenicima priređivača zabranjeno je učestvovanje u igri.
Osobama mlađim od 18 godina zabranjeno je učestvovanje u igri. U tu svrhu priređivač može od učesnika zatražiti odgovarajuću ispravu o identitetu.

Član 5.

Uplate klađenja primaju se na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine na uplatnim mjestima priređivača, na osnovu odobrenja Federalnog Ministarstva finansija.

Član 6.

Ova pravila obavezuju sve subjekte koji stupaju u međusobni odnos povodom priređivanja klađenja ( zaposlenike priređivača-osobe ovlaštene za primanje uplate, učesnike, te treće osobe ).

Član 7.

Ova Pravila nalaze se na svim uplatnim mjestima priređivača na vidnom mjestu i dostupna su svim osobama zainteresiranim za sudjelovanje u klađenju. Zaposlenici priređivača nisu dužni objašnjavati ova Pravila i davati usmene i pismene informacije u vezi s njima.

Član 8.

Priređivač prima opklade na događaje koji su objavljeni u kladioničarskoj listi.
Svaki događaj na kladioničarskoj listi ima određeni omjer ( dalje u tekstu: kvota ) koji određuje priređivač. Visinu kvote za svaki događaj određuje priređivač vlastitom prosudbom, uzimajući u obzir informacije o događaju, ekipi ili pojedincu koji sudjeluje u pojedinom događaju.
Vrijednost dobitka na pojedinom listiću izračunava se množenjem kvote događaja na listiću i visinom uplate.
Priređivač može u određenom postotku odobriti dodatni iznos ( bonus ) učesniku koji se kladi na više događaja i to Odlukom direktora priređivača koja se objavljuje na način kako se objavljuju i ova Pravila.
Učesnik u klađenju može izvršiti opkladu putem telefona, telefax-a ili drugog komunikacijskog uređaja isključivo na onom uplatnom mjestu na kojem je fizički izvršio polog gotovine na svoje ime a u smislu novčanog depozita koji će biti isključivo korišten u svrhu uplate tiketa za klađenje na sportske rezultate na registrovanog učesnika u klađenju.

Član 9.

Prije svakog početka primanja opklada priređivač javno objavljuje kladioničarsku listu.
Kladioničarska lista sadrži najmanje slijedeće podatke:
- datum i vrijeme do kada se primaju opklade
- broj i tip događaja
- visinu kvote za svaki tip događaja
- eventualna ograničenja broja kombinacija
Podaci na kladioničarskoj listi informativnog su karaktera. U slučaju greške ili promjene na kladioničarskoj listi priređivač uzima u obzir podatke koji su važeći u trenutku sklapanja opklade.

Član 10.

Uplata za sudjelovanje u klađenju prima se na listiću na kojem je naznačeno:
- naziv i adresa priređivača
- podaci o uplatnom mjestu ,
- datum i vrijeme ( sat i minuta ) kada je uplata izvršena,
- visina naknade 5% od uplaćenog uloga za klađenje
- ukupni iznos uloga i moguću isplatu u slučaju pogađanja ishoda i iznosom poreza na dobitke od igara na sreću
- broj i tip događaja koji je predmet klađenja
- visina kvote za svaki tip događaja koji je predmet klađenja
- kontrolni broj listića
- porezni broj listića

Član 11.

Za pojedine događaje priređivač priređuje različite opklade koje su zavisne od vrste događaja.
Za pojedine vrste događaja moguće su opklade:
- na pobjednika događaja ( tip 1 pobjeda prvonavedenog učesnika događaja (domaćin), tip X- neriješen ishod, tip 2- pobjeda drugonavedenog učesnika događaja (gost) ili pak kombinacija tipova 1X, X2, 12 i sl.)
- na pobjednika događaja s hendikepom ( pretpostavljena prednost jedne od ekipa)
- na tačan djelimični ili konačni ishod događaja
- na uvrštenje među prve
- na pobjedu pojedinca
- na redoslijed ( 1, 2, 3,...)
- na prvi pogodak na događaju ( ekipa ili igrač )
- na ukupan broj postignutih poena
- na kombinaciju različitih događaja
- na prolaz pojedinca ili ekipe u kup takmičenjima
- na izvlačenja brojeva lutrija
- sistemsko klađenje – vrsta klađenja koja učesniku omogućava kombinaciju više događaja na jednom listiću, a računar izrađuje kombinacije svih pojedinih opklada
- ostale vrste opklada prema ponudi priređivača.

Član 12.

Na pojedinom listiću moguće je kladiti se na jedan ili više događaja koji su objavljeni na kladioničarskoj listi. Na listiću se mogu kombinovati različite vrste događaja s kladioničarske liste.
Uplaćenu opkladu učesnik može mijenjati ili otkazati ( stornirati listić ) najkasnije u roku od 15 minuta od evidentiranog vremena uplate, ali vodeći računa o početku događaja. Nakon isteka tog vremena učesnik ne može mijenjati ili otkazati uplaćenu opkladu.
Učesnik ima pravo na isplatu dobitka ako je pravilno prognozirao tip svih događaja na listiću. Za opkladu koja je nevažeća obračunava se kvota 1,0. U slučaju da su opklade za sve događaje nevažeće, učesnik ima pravo na povrat uplaćenog iznosa.

Član 13.

- Minimalna visina uplate po jednom listiću( obični i sistemski) iznosi .............. 0,10 KM
- Maksimalna visina uplate po jednom listiću( obični i sistemski) iznosi........ 500,00 KM
- Maksimalna isplata dobitka po jednom običnom listiću iznosi ................50.000,00 KM
- Maksimalna isplata dobitka po jednom sistemskom listiću iznosi .......... 300.000,00 KM

Ako priređivač ustanovi da je došlo do greške na kladioničarskoj listi ili do znatnih promjena uslova odigravanja događaja ( npr. izostanak većeg broja bitnih učesnika ) priređivač će odbiti uplatu opklade.

Greškom na kladioničarskoj listi smatra se:
- pogrešno unesena kvota ( npr. 11,5 umjesto 1,5 )
- uvrštavanje u ponudu događaja koji se neće odigrati, a na listi se nalazi radi prikupljenih krivih podataka
- uvrštavanje na kladioničarsku listu događaja koji je u međuvremenu odgođen.

Član 14.

Priređivač prestaje s primanjem opklada za pojedine događaje u trenutku koji je određen na kladioničarskoj listi. Svi datumi, vremena i kvote koje objavi priređivač mogu se u trenutku primanja opklada promijeniti.
Za vrijeme primanja opklada priređivač ima pravo na promjenu kvota. Međutim, u trenutku kada je opklada potvrđena i uplaćena, kvota je obavezna za učesnika i priređivača bez obzira na naknadnu promjenu, osim ako je opklada nevažeća.
Počne li događaj prije nego to je bio najavljen u kladioničarskoj listi, tada primljene opklade ostaju na snazi ako su zaključene prije stvarnog početka događaja, a nevažeće su opklade zaključene nakon stvarnog početka događaja (obračunava se kvota 1,0).

Član 15.

Priređivač zadržava pravo da u određenom trenutku može potpuno ili djelimično odbiti klađenje, a naročito u slijedećim slučajevima:
- učesnik nije napunio 18 godina starosti
- učesnik je pod uticajem alkohola ili narkotičkih sredstava
- učesnik narušava javni red i mir i ometa normalni tok klađenja
- učesnik je otprije poznat priređivaču zbog narušavanja javnog reda i mira i ometanja normalnog toka klađenja
- eventualna greška priređivača ( greška na kladioničarskoj listi, krivo upisani parovi ili kvote i sl. )
- učesnik krši pravila priređivača
- učesnik na bilo koji drugi način ometa tok klađenja i ugrožava interes priređivača
- ukoliko postoji opravdana sumnja u namještanje ishoda događaja koji su predmet klađenja ili ukoliko postoji sumnja da učesnik, grupa njih ili treća osoba raspolaže informacijama koje ishod događaja koji je predmet klađenja čine izvjesnim
- ukoliko je događaj koji je predmet klađenja započeo
- uslijed više sile.
U slučajevima iz stava 1. ovog člana priređivač zadržava pravo zaustavljanja zaprimanja opklada, odnosno moguće je pojedino klađenje ograničiti i to blokiranjem događaja ili više njih ili odbijanjem pojedinog klađenja.

Član 16.

Za vrijeme početka događaja uzima se u obzir vrijeme koje je istaknuto na kladioničarskoj listi, osim ako nema drugih uputa priređivača.
Ako pojedinac ili ekipa nisu aktivno učestvovali u događaju, opklada je nevažeća i obračunava se kvota 1,0. Smatra se da je pojedinac u ekipnim sportovima aktivno učestvovao u događaju ako u regularnom vremenu ulazi u igru ( primjer: ako je nogometaš u regularnom vremenu ušao u igru sa klupe, smatra se da je aktivno učestvovao u događaju ).
Za pravilno prognozirane opklade na rezultate sportskih i ostalih neizvjesnih događaja, priređivač uzima u obzir događaje kod kojih su uzete u obzir slijedeće odredbe:

NOGOMET

Za rezultat događaja uvijek se uzima u obzir ishod određen u regularnom vremenu 90 minuta uključujući sudačku nadoknadu, osim u slučaju kada priređivač već u ponudi odredi da za neki događaj vrijedi konačan rezultat. Nikakva kasnija izmjena ili odluke pojedinaca ili komisije ne uzimaju se u obzir.
Ako je događaj otkazan, odgođen ili prije isteka regularnog vremena prekinut, opklada za taj događaj je nevažeća i obračunava se kvota 1,0. Isto vrijedi za sva klađenja vezana direktno za taj događaj ( prvo poluvrijeme, drugo poluvrijeme, ukupno golova, ukupno golova (poluvremena), prvi daje gol, poluvrijeme - kraj, hendikepi, daje - ne daje gol, vrijeme prvog gola, pada više golova, tačan rezultat, nogomet - posebne igre ... ) i indirektno ako je jedan od učesnika tog događaja dat u ponudi sa drugim učesnikom nekog događaja ( npr. posebne igre / duel ).
Ako događaj ne počne u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, obračunava se kvota 1,0.
Ako je događaj ponovno počeo u roku 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, u obzir se uzimaju igrane kvote.
U slučaju promjene mjesta događaja ( domaćin i gost ) koju priređivač nije nagovijestio, opklada je nevažeća i obračunava se kvota 1,0. Priređivač nije dužan naglasiti neutralni teren, i nije dužan uzeti u obzir mjesto odigravanja utakmice. Prilikom formiranja događaja nije dužan naglasiti domaćina, prema tome zamjena para se ne smatra događaj ( npr. Sloboda – Sarajevo i ako se utakmica igra u Sarajevu ) . Zamjena para smatra se događaj u kome jedan od učesnika nedostaje tj, zamijenjen je drugim parom ( npr. u ponudi je Velež - Čelik a igra Velež - Zrinjski)
Ako ekipa odustane prije početka događaja, opklada na pobjedu odnosno uvrštenje je nevažeće i obračunava se kvota 1,0.

KOŠARKA

Za rezultat događaja uvijek se uzima u obzir ishod određen u regularnom vremenu 40 ili 48 minuta, osim u slučaju kada priređivač već u ponudi odredi da za neki događaj vrijedi konačan rezultat. Nikakva kasnija izmjena ili odluke pojedinaca ili komisije ne uzimaju se u obzir.
Ako je događaj otkazan, odgođen ili prije isteka regularnog veremena prekinut i nije ponovo počeo u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladiončarskoj listi, opklada za taj događaj je nevažeća i obračunava se kvota 1,0. Isto vrijedi za sva klađenja vezana direktno za taj događaj (npr. prva četvrtina, prvo poluvrijeme, prva četvrtina – kraj, prva četvrtina – druga četvrtina – kraj, ukupno koševa, ukupno koševa (četvrtine), hendikepi, košarka – posebne igre ...) i indirektno ako je jedan od učesnika tog događaja dat u ponudi sa drugim učesnikom nekog događaja ( npr. posebne igre / duel ).
Ako je događaj ponovo počeo u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, u obzir se uzimaju igrane kvote.
U slučaju promjene mjesta događaja (domaćin i gost) koju priređivač nije nagovijestio, opklada je nevažeća o obračunava se kvota 1,0.Priređivač nije dužan naglasiti neutralan teren, i nije dužan uzeti u obzir mjesto odigravanja utakmice. Prilikom formiranja događaja nije dužan naglasiti domaćina, prema tome zamjena para se ne smatra događaj (npr. Sloboda – Bosna i ako se utakmica igra u Sarajevu).Zamjena para smatra se događaj u kome jedan od učesnika nedostaje tj. zamjenjen je drugim parom ( npr. Cibona – Partizan a igra Cibona – Olimpija i sl.).
Ako ekipa odustane prije početka događaja opklada na pobjedu odnosno uvrštenje je nevažeće i obračunava se kvota 1,0.

RUKOMET

Za rezultat događaja uvijek se uzima u obzir ishod određen u regularnom vremenu 60 minuta, osim u slučaju kada priređivač već u ponudi odredi da za neki događaj vrijedi konačan rezultat. Nikakva kasnija izmjena ili odluke pojedinaca ili komisije ne uzima se u obzir.
Ako je događaj otkazan, odgođen ili prije isteka regularnog vremena prekinut i nije ponovo počeo u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, opklada za taj događaj je nevažeća i obračunava se kvota 1,0. Isto vrijedi za sva klađenja direktno vezana za taj događaj (npr. prvo poluvrijeme, ukupno golova, ukupno golova (poluvremena), hendikepi, poluvrijeme – kraj, rukomet – posebne igre ....) i indirektno ako je jedan od učesnika tog događaja dat u ponudi sa drugim učesnikom nekog događaja ( npr. posebne igre / duel ).
Ako je događaj ponovo počeo u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, u obzir se uzimaju igrane kvote.
U slučaju promjene mjesta događaja (domaćin i gost ) koju priređivač nije nagovijestio, opklada je nevažeća i obračunava se kvota 1,0.Priređivač nije dužan naglasiti neutralan teren, i nije dužan uzeti u obzir mjesto odigravanja utakmice. Prilikom formiranja događaja nije dužan naglasiti domaćina, prema tome zamjena para se ne smatra događaj (npr. Bosna – Barcelona i ako se utakmica igra u Barceloni).Zamjena para smatra se događaj u kome jedan od učesnika nedostaje tj. zamjenjen je drugim parom ( npr. Sloga – Celje a igra Sloga – Izviđač i sl.)
Ako ekipa odustane prije početka događaja opklada na pobjedu odnosno uvrštenje je nevažeće i obračunava se kvota 1,0.

HOKEJ

Za rezultat događaja uvijek se uzima u obzir ishod određen u regularnom vremenu 60 minuta, osim u slučaju kada priređivač već u u ponudi odredi da za neki događaj vrijedi konačan rezultat. Nikakva kasnija izmjena ili odluke pojedinaca ili komisije ne uzima se u bzir.
Ako je događaj otkazan, odgođen ili prije isteka regularnog vremena prekinut i nije ponovo počeo u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, opklada za taj događaj je nevažeća i obračunava se kvota 1,0. Isto vrijedi za sva klađenja direktno vezana za taj događaj (npr. prva trećina, ukupno golova, ukupno golova (trećine), trećina – kraj, prva trćina – druga trećina – kraj, hendikepi, hokej – posebne igre ....) i indirektno ako je jedan od učesnika tog događaja dat u ponudi sa drugim učesnikom nekog događaja ( npr. posebne igre / duel ).
Ako je događaj ponovo počeo u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, u obzir se uzimaju igrane kvote.
U slučaju promjene mjesta događaja (domaćin i gost ) koju priređivač nije nagovjestio, opklada je nevažeća i obračunava se kvota 1,0. Priređivač nije dužan naglasiti neutralan teren, i nije dužan uzeti u obzir mjesto odigravanja utakmice. Prilikom formiranja događaja nije dužan naglasiti domaćina, prema tome zamjena para se ne smatra događaj (npr. Otawa – Toronto i ako se utakmica igra u Torontu).Zamjena para smatra se događaj u kome jedan od učesnika nedostaje tj. zamjenjen je drugim parom ( npr. Otawa – Toronto a igra Otawa – Detroit i sl.)
Ako ekipa odustane prije početka događaja opklada na pobjedu odnosno uvrštenje je nevažeće i obračunava se kvota 1,0.

TENIS, STONI TENIS

Za rezultat događaja u obzir se uzima konačni ishod određen prvim službenim objavljivanjem. Nikakva kasnija izmjena ili odluka pojedinaca ili komisije ne uzima se u obzir.
Ako događaj započne, ali ne završi (povreda, predaja, diskvalifikacija i sl.) obračunava se kvota 1,0. što se odnosi i na hendikep gemova broj gemova i tačan rezultat, tenis – posebne igre, izuzev 1. (prvog) seta ukoliko je završio. U gore navedenom događaju obračunava se kvota 1,0 i za klađenja koja su indirektno vezana za taj događaj, ako je jedan od učesnika tog događaja dat u ponudi sa drugim učesnikom nekog događaja ( npr. posebne igre / duel ).
Ako je događaj otkazan prije početka zbog odustajanja jednog od takmičara obračunava se kvota 1,0.
Ako je događaj prekinut i nije ponovo počeo do službenog završetka turnira, obračunava se kvota 1,0. a ako je događaj prekinut i ponovo je započeo prije završetka službenog završetka turnira u obzir se uzimaju igrane kvote.

SKIJANJE

Za rezultat događaja u obzir se uzima konačni ishod određen prvim službenim objavljivanjem. Nikakva kasnija izmjena ili odluka pojedinaca ili komisije ne uzima se u obzir.
U slučaju da prijavljeni takmičar odustane prije početka takmičenja obračunava se kvota 1,0.
Ako je događaj otkazan, odgođen ili prekinut i nije održan na istom terenu u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, opklada za taj događaj je nevažeća i obračunava se kvota 1,0.
Ako je događaj održan u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi na istom terenu, u obzir se uzimaju igrane kvote.
U slučaju promjene mjesta događaja koju priređivač nije nagovijestio, opklada je nevažeća i obračunava se kvota 1,0.
Ako takmičar odustane ili bude diskvalifikovan u vrijeme događaja, smatra se da je učestvovao u događaju.

TAKMIČENJE S KONJIMA, AUTOMOBILIMA, MOTOCIKLIMA, ČAMCIMA I BICIKLIMA

Za rezultate događaja uzima se u obzir konačni redoslijed određen prvim službenim objavljivanjem. Nikakva kasnija izmjena ili odluka pojedinaca ili komisije ne uzima se u obzir.
Ako je događaj otkazan ili odgođen i nije počeo na istom terenu u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi opklada za taj događaj je nevažeća i obračunava se kvota 1,0.
Ako je događaj održan u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi na istom terenu, u obzir se uzimaju igrane kvote. Ako je događaj otkazan prije početka zbog odustanka jednog od takmičara, obračunava se kvota 1,0.
U slučaju promjene mjesta događaja koju priređivač nije nagovijestio, opklada je nevažeća i obračunava se kvota 1,0.
Ako je takmičar izašao na stazu radi zagrijavanja ili probnog kruga, ili odustane ili bude diskvalifikovan u vrijeme događaja, smatra se da je takmičar sudjelovao u događaju.

BORILAČKI SPORTOVI

Pobjednikom događaja smatra se takmičar koji je nakon završetka borbe proglašen za pobjednika. Nikakva kasnija izmjena ili odluka pojedinca ili komisije ne uzima se u obzir.
U slučaju da su takmičari prije vremena završili dvoboj zbog odustanka jednog od takmičara (povreda, predaja, diskvalifikacija...), protivnik se smatra pobjednikom i u obzir se uzima igrana kvota.
Ako je događaj otkazan prije početka dvoboja zbog odustanka jednog od takmičara, obračunava se kvota 1,0.
Ako takmičar odustane ili bude diskvalifikovan u vrijeme događaja, smatra se da je takmičar učestvovao u događaju.
Ako je događaj otkazan ili odgođen i nije počeo na istom mjestu u roku 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, opklada za taj događaj je nevažeća i obračunava se kvota 1,0.
Ako je događaj održan u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi na istom terenu, u obzir se uzimaju igrane kvote.

ATLETIKA

Za rezultate događaja u obzir se uzimaju konačni rezultati određeni prvim službenim objavljivanjem. Nikakva kasnija izmjena ili odluke pojedinaca ili komisije ne uzimaju se u obzir.
Ako je događaj otkazan prije početka ili ako se prekine i ne počne ponovo u roku 24 sata do vremena istaknutog na kladioničarskoj listi obračunava se kvota 1,0.
Ako događaj ponovo počne u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi u obzir se uzimaju igrane kvote.
Ako takmičar odustane ili bude diskvalifikovan u vrijeme događaja smatra se da je takmičar sudjelovao u događaju.
Ako takmičar odustane prije početka takmičenja obračunava se kvota 1,0.
U slučaju promjene mjesta događaja koju prerađivač nije nagovijestio, opklada je nevažeća i obračunava se kvota 1,0.

GOLF

Za rezultate događaja u obzir se uzimaju konačni rezultati određeni prvim službenim objavljivanjem (što vrijedi i u slučaju ako se igra na samo 15 do 18 rupa). Nikakva kasnija izmjena ili odluka pojedinaca ili komisije ne uzima se u obzir.
Ako je događaj otkazan ili odgođen i nije ponovo počeo u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, opklada za taj događaj je nevažeća i obračunava se kvota 1,0.
Ako je događaj otkazan prije početka zbog odustanka jednog od takmičara, obračunava se kvota 1,0.
Ako događaj ponovo počne u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi u obzir se uzimaju igrane kvote.
Ako takmičar odustane ili bude diskvalifikovan u vrijeme događaja, smatra se da je takmičar sudjelovao u događaju.
U slučaju promjene mjesta događaja koju priređivač nije nagovijestio, opklada je nevažeća i obračunava se kvota 1,0.

BEJZBOL

Za rezultate događaja uvjek se uzima konačni ishod do kojeg je došlo i nakon eventualnih produžetaka, osim u slučajevima kada priređivač već u ponudi odredi da za neki događaj vrijedi rezultat do kojeg je došlo u regularnom vremenu (vrijeme određeno pravilima određenog takmičenja). Nikakva kasnija izmjena ili odluke pojedinca ili komisije ne uzimaju se u obzir.
Ukoliko se događaj iz bilo kojeg razloga u cijelosti ne održi najavljenog datuma obračunava se kvota 1,0. što se odnosi i na ukupno poena, hendikepe, tačan rezultat, bejzbol – posebne igre, izuzev 1. perioda ukoliko je završio.
Ako je događaj odgođen ili otkazan prije početka opklada za taj događaj je nevažeća i obračunava se kvota 1,0.
Ukoliko se u jednom danu igraju dvije utakmice između istih ekipa, u obzir se uzimaju rezultati prve utakmice.
U slučaju promjene mjesta događaja koju priređivač nije nagovijestio ili s kojim priređivač nije upoznat, opklada će biti važeća pod uslovom da promjena mjesta događaja nije takve prirode da se odigra na terenu gostujuće ekipe.
U slučaju zamjene domaćinstva opklada je nevažeća i obračunava se kvota 1,0.
Ako ekipa odustane prije početka događaja opklada je nevažeća i obračunava se kvota 1,0.

VATERPOLO

Za rezultate događaja uvijek se uzima u obzir ishod određen u regularnom vremenu 32 minute, osim u slučaju kada priređivač već u ponudi odredi da za neki događaj vrijedi konačan rezultat. Nikakva kasnija izmjena ili odluka pojedinca ili komisije ne uzima se u obzir.
Ako je događaj otkazan, odgođen ili prije isteka regularnog vremena prekinut i nije ponovo počeo u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, opklada za taj događaj je nevažeća i obračunava se kvota 1,0. Isto vrijedi za sva klađenja direktno vezana za taj događaj (npr. prva četvrtina, prvo daje gol, prvo poluvrijeme, prva četvrtina – kraj, prva četvrtina – druga četvrtina – kraj, poluvrijeme – kraj,ukupno golova, hendikepi, tačan rezultat, vaterpolo – posebne igre...) i indirektno ako je jedan od učesnika tog događaja dat u ponudi sa drugim učesnikom nekog događaja (npr. duel).
Ako je događaj ponovo počeo u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, u obzir se uzimaju igrane kvote.
U slučaju promjene mjesta događaja (domaćin i gost) koju priređivač nije nagovijestio, opklada je nevažeća i obračunava se kvota 1,0.Priređivač nije dužan naglasiti neutralni teren, i nije dužan uzeti u obzir mjesto odigravanja utakmice. Prilikom formiranja događaja nije dužan naglasiti domaćina, prema tome zamjena para se ne smatra događaj (npr. Jug - Mladost i ako se utakmica igra u Zagrebu). Zamjena para smatra se događaj u kome jedan od učesnika nedostaje tj. zamijenjen je drugim parom (npr. Jug – Mladost, a igra Jug – Primorje i sl.).
Ako ekipa odustane prije početka događaja opklada na pobjedu odnosno plasman je nevažeći i obračunava se kvota 1,0.

KLAĐENJA ZASNOVANA NA KOMPJUTERSKI GENERISANIM DOGAĐAJIMA U KOJIMA SE ZA IZBOR KORISTI GENERATOR SLUČAJNIH BROJEVA -RANDOM NUMBER GENERATOR

Priređivač nudi klađenje na izvlačenje 35 brojeva, od ukupno 48 brojeva.
Igrač se kladi na 6 brojeva od ponuđenih 48 brojeva, a dobitak se može najranije ostvariti nakon izvučenog 6-og broja, (najviši koeficijent), a najkasnije nakon izvučenog 35-og broja (najniži koeficijent) pod uslovom da je izvučeno svih 6 izabranih brojeva.
Koeficijente na izvučene brojeve od 6-og pa do 35-og broja određuje priređivač klađenja, te ih objavljuje na službenoj ponudi na uplatno-isplatnom mjestu. Priređivač klađenja učesnicima može nuditi i klađenje na parni ili neparni prvi izvučeni broj (koeficijent 2,00) veći ili manji izvučeni broj od broja 24,5 (koeficijent 2,00), boju prve izvučene kugle (koeficijent 8,00), zbir prvih 5 brojeva (veći ili manji od broja 122,5) (koeficijent 2,00) kao i ostala klađenja koja odredi priređivač i blagovremeno obavjesti igrača.
Priređivač klađenja učesnicima može nuditi i sistemsko klađenje na izvlačenje brojeva pri kojem se učesnicima nudi da izaberu više brojeva, minimalno 7 do maksimalno 10.
Kod fiksnog i sistemskog klađenja minimalnu i maksimalnu uplatu, po listiću, kolu ili kombinaciji određuje priređivač i objavljuje je na uplatnom mjestu. Ovo pravilo uopšteno će se primjenjivati na sve ostale vrste specifičnih elektronskih igara na sreću.
Igrač može na jednom listiću uplatiti od jednog do maksimalno pet kola, izvlačenja istoga dana hronološki poredano, računajući prvo naredno kolo od trenutka prijema uplate. Izabrani brojevi na jednom listiću moraju biti isti za svako kolo, ne mogu se stornirati nakon početka izvlačenja brojeva prvog kola sa listića.

KLAĐENJE NA UTRKE PASA

Igra na sreću “Trke Pasa” (u daljem tekstu “Trke Pasa”) je brojčana igra sa izvlačenjem brojeva.Uplata za “Trke Pasa” se može primati na uplatnim mjestima.

Uplatno mjesto u smislu ovih pravila je mjesto opremljeno on-line terminalom za primanje uplata u stalnoj vezi sa sistemom priređivača (u daljem tekstu “on-line sistem”) pomoću kojeg igrač može uz posredovanje predstavnika priređivača (u daljem tekstu: operater) odigrati igru “Trke Pasa”.

Primanje uplata za igru “Trke Pasa” vrši se na internet stranicama priređivača putem kojih igrač može u interakciji sa on-line sistemom priređivača samostalno odigrati igru.

Igra “Trke Pasa” priređuje se trajno, po trkama odnosno izvlačenjima. Trke se priređuju svaki dan, pri čemu jedan ciklus traje cca 5 minuta. U toku radnog vremena se odigra cca 200 kola.

Prilikom svake trke, računar nasumično određuje pobjednika, kao i drugo i treće mjesto, nakon čega računari koji su povezani sa serverom prikazuju video snimak sa unaprijed određenom kombinacijom prvog,drugog i trećeg mjesta.
Igrač u igri (u daljem tekstu: igrač) na uplatnom mestu operateru daje prethodno popunjen pomoćni listić ili verbalne instrukcije za igru.
Operater unosi instrukcije u on-line sistem i igraču izdaje potvrdu o igri u vidu papirnog tiketa.

Potvrda o igri odnosno papirni tiket sadrži sledeće elemente:
- Podatke o uplatnom mestu
- Datum i vreme uplate
- Broj tiketa i PIN kod
- Podatke o odigranim igrama/kombinacijama
- Podatke o eventualnom dobitku
- Džekpot kod
- Pomoćne elemente (barkod, QR kod, promotivne poruke itd.)

Igrač može da izvrši uplatu tiketa za narednu igru, sve do početka trke.
Dobitni tiketi se mogu isplatiti u skladu sa pravilima priređivača odmah nakon završetka igre i objavljivanja rezultata.

Rok za isplatu dobitnog tiketa je 30 dana od dana dobitka, nakon čega tiket zastarijeva, a neisplaćeni dobitak zadržava organizator.

Određivanje pobjednika, drugog i trećeg mjesta vrši se uz pomoć generatora slučajnih brojeva (u daljem tekstu: GSB). Zahtjev za generiranje izvlačenja brojeva on-line sistem šalje GSB-u nakon isteka vremenskog roka za uplate, naposredno pred početak trke.
GSB vrši izvlačenje redosljeda prva tri mjesta, nakon čega ih on-line sistem upisuje u bazu i vrši dalji prikaz video snimka trke igračima.

Rezultati izvlačenja se prikazuju na TV uređajima putem posebnog softverskog paketa koji se izršava na posebnim računarskim uređajima.
Rezultati igre takođe mogu biti objavljeni na internet stranici priređivača i/ili ostalim javnim glasilima.

U igri “Trke Pasa” moguće je odigrati:
1. Pobjednik
2. Drugo Mjesto
3. Treće Mjesto
4. U prva dva mjesta
5. U prva tri mjesta
6. Redosljed prvog i drugog mjesta
7. Dupla Šansa
8. NIJE Pobjednik
9. NIJE Drugo Mjesto
10. NIJE Treće Mjesto
11. NIJE u prva dva mjesta
12. NIJE u prva tri mjesta
13. Broj pobjedničkog psa, više/manje od 3.5
14. Broj pobjedničkog psa, paran/neparan
15.Suma prva dva mjesta, više/manje od 7.5
16. Suma prva tri mjesta, više/manje od 10.5

Na jednom tiketu je moguće kombinovati sve tipove igara. Svaka odigrana igra se računa kao jedna kombinacija.

Prilikom igre na brojeve igrač mora da odabere minimalno jednu igru/kombinaciju.
Na jednom tiketu je moguće odigrati maksimalno 130 kombinacija/igara.
Eventualni dobitak se izračunava tako što se svaka dobitna kombinacija množi sa kvotom dobitka, nakon čega se svi dobici sabiraju.

U “Trke Pasa” igri postoje bonus dobici, i to su:
1. Bonus trka
2. Progresivni džekpot

Bonus trka se pojavljuje potpuno nasumično po unapred definisanoj frekvenciji poznatoj isključivo organizatoru. U toku bonus igre svi dobici izuzev dobitaka na progesivnom džekpotu se dupliraju.
Igrači su putem prikaza na TV ekranima obavješteni o početku bonus trke. Igrači informaciju o bonus trci dobijaju isključivo nakon zaključivanja uloga, odnosno neposredno nakon početka trke.

Određeni procenat svake uplate se izdvaja za fond dobitka progresivnog džekpota.

Pri početku igre on-line sistem generira nasumični 4-slovni džekpot kod koji se prikazuje na ekranima.
Dobitnik džekpota je onaj igrač čiji kod na tiketu se poklapa sa kodom na ekranu.

U slučaju odlaganja izvlačenja zbog tehničkih problema, organizator zadržava pravo da odgodi igru do 30 minuta, u suprotnom igračima se refundira pun iznos uplate.
Priređivač može iz bilo kod razloga otkazati izvlačenje, promeniti vreme izvlačenja, uz prethodnu obavezu da refundira uplaćeni novac za tikete koji učestvuju u tim igrama.

DRUGE VRSTE NETRADICIONALNIH SPORTOVA (šah, rugby, snooker i sl.)

Za druge vrste netradicionalnih sportova imajući u vidu njihove specifičnosti, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ovih Pravila predviđene za pojedinačne i ekipne sportove.
Ukoliko postoje odstupanja od ovih Pravilima predviđenih odredbi, priređivač ih ističe na kladioničarskoj listi.

OSTALA KLAĐENJA

Kod ostalih klađenja na događaje koji pobuđuju interese javnosti, priređivač, uzimajući u obzir informacije o događaju ili matematičku vjerovatnost, određuje visinu kvota, te se na ta klađenja, uzimajući u obzir specifičnosti događaja, primjenjuju odredbe ovih Pravila. Predmetom klađenja ne mogu biti događaji koji su u suprotnosti sa zakonskim propisima i općim moralnim načelima, te koji se odnose na političke rezultate.

Član 17.

Odredbe iz člana 16. smatraju se općim odredbama.
Priređivač zadržava pravo izmjene istih, te će u takvim slučajevima izmjene koje nisu u suprotnosti sa Zakonom, posebno, unaprijed, istaknuti i naglasiti na kladioničarskoj listi.

Član 18.

Priređivač najkasnije u roku od 7 (sedam) dana nakon završenog događaja objavljuje tip i rezultat događaja. Rezultat završenih događaja priređivač objavljuje javno. Službeni rezultati su oni objavljeni u uplatnom mjestu priređivača.
Kod isplate dobitaka u obzir se uzima službeno objavljeni rezulat koji je zapisan na elektronskom mediju priređivača.
Sitnije pogreške u štampi imena natjecatelja (npr Liverpool – Liverpol) , ako ne utiču na bit opklade, ne uzimaju se u obzir.

Član 19.

Dobici se isplaćuju na uplatnom mjestu gdje je uplaćena opklada drugi dan po objavljivanju službenih rezultata, a priređivač se izuzetno obavezuje isplatiti dobitke najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana objave službenih rezultata.
Dobici se izuzetno isplaćuju u sjedištu društva ili drugom uplatnom mjestu, na temelju odobrenog zahtjeva učesnika.

Član 20.

Pravo na isplatu dobitka zastarijeva u roku od 30 (trideset) dana od sticanja prava na isplatu i to zaključno sa tridesetim danom do 24:00 sati.
Učesnik u klađenju ima pravo na reklamaciju u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave prvih službenih rezultata. Reklamacija se podnosi u pisanom obliku, preporučenom pošiljkom na adresu sjedišta priređivača. Reklamacije pristigle van navedenog roka neće se uzimati u obzir.
Reklamaciju rješava komisija priređivača i u roku od 15 (petnaest) dana obavještava učesnika o odluci.

Član 21.

Dobitak se isplaćuje donosiocu neoštećenog listića.
Neoštećeni je listić onaj koji u potpunosti sadrži sve elemente navedene u članu 10. ovih Pravila.
Iznimno na temelju zahtjeva učesnika, komisija priređivača može odobriti isplatu oštećenog listića, pod uslovom da je najmanje broj listića u potpunosti čitljiv.
Prilikom isplate dobitaka priređivač ima pravo od učesnika zatražiti na uvid ispravu o identitetu.

Član 22.

Priređivač, osobe koje su s njim u radnom, članskom, odnosno sličnom odnosu, ugovoreni partneri, obavezni su čuvati tajnu o učesnicima opklada i njihovom sudjelovanju u igri na sreću klađenje (dobitak, gubitak).
Obaveza čuvanja tajni o učesnicima klađenja i njihovom sudjelovanju u igri na sreću klađenje ne odnosi se na slučajeve kada učesnik sam oslobodi osobe iz stava 1. ovog člana obaveze čuvanja tajne ili kad je navedeno predmetom rasprave u građansko-pravnom ili kazneno-popravnom postupku, odnosno kada postoji službeni zahtjev organa gonjenja.
Obaveza čuvanja tajne ne odnosi se ni na slučajeve u okviru izmjenjivih statističkih informacija između kladionice i upravnog organizacijskog tijela među kladionicama.
Pretpostavlja se da je učesnik saglasan da priređivač javno u medijima objavi njegov eventualni dobitak i način igranja, bez navođenja njegovog identiteta odnosno činjenica na osnovu kojih bi ga javnost nedvojbeno mogla identifikovati.

Član 23.

Sve odluke u vezi s opkladama na koje se odnose odredbe ovih Pravila pripadaju priređivaču. U slučaju da zaprimanje opklade bude prekinuto uslijed vanrednih okolnosti (viša sila i sl.), učesnik tako ne stiče pravo na naknadu štete niti neko drugo pravo ako to ova Pravila ne dopuštaju.
Izmjene koje nisu u suprotnosti sa Zakonom i ovim Pravilima npr. određivanje broja događaja u sistemima, ukidanje ili zaustavljanje pojedinih vrsta klađenja, organizovanje prigodnih klađenja uz povoljnije kvote u nadležnosti su priređivača.
U slučajevima koji nisu sadržani u ovim Pravilima, učesnik se mora pridržavati odluke priređivača.

Član 24.

Za obaveze prema učesnicima priređivač odgovara svim svojim sredstvima, pod uslovom da su ispunjeni uslovi predviđeni Zakonom i ovim Pravilima.

Član 25.

U slučaju spora nastalog iz sudjelovanja u igri klađenje, stvarno i mjesno je nadležan Općinski sud u Visokom.

Član 26.

Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se po dobivenoj saglasnosti Ministarstva finansija F BiH.

Da je na ova Pravila suglasnost dalo Ministarstvo finansija FBiH, Rješenjem br.:_05-14-2-664/15-A.P.od 29.09.2015.godine.

PRAVILA IGRE
ZA KLAĐENJE PO SUSTAVU RNG ( Random Number Generator)
I KLAĐENJE NA UTRKE PASA

Član 1.

Ovim pravilima uređuju se uvjeti za priređivanje klađenja po sustavu RNG( Random Number Generator) , te klađenje na utrke pasa, koje priređuje „BH PLAY“ doo Visoko( u daljem tekstu: priređivač)

Član 2.

Priređivač priređuje i organizira klađenje po sustavu RNG a čije izvlačenje obavlja društvo sa kojim je priređivač klađenja potpisao ugovor o poslovnoj saradnji, ili samostalno vrši izvlačenje brojeva putem generatora slučajnosti. Klađenje na brojeve je igra u kojoj učesnik pogađa ishode događaja predloženih od strane priređivača a eventualni dobitak je određen množenjem konačnog koeficijenta i uloga.
Ova pravila se nalaze na svim uplatnim mjestima priređivača koji je dužan da licima zainteresiranim za učešće u igri omogući upoznavanje sa sadržajem istih. Sklapanjem opklade igrač priznaje valjanost ovih pravila i potvrđuje da je ista pročitao i da je upoznat sa njihovim sadržajem, te da ih u potpunosti i bez zadrške prihvata. Nepoznavanje pravila ili njihovo subjektivno tumačenje neće poništiti klađenje.

Član 3.

Igrač je fizičko lice koje je sa priređivačem zaključio opkladu iz člana 2. ovih pravila pod uslovom da je sadržaj istog pohranjen na hard disku priređivača. U slučaju bilo kakvih sumnji ili spora , mjerodavan je jedino i isključivo zapis na hard disku priređivača.
Učešće u klađenju je zabranjeno radnicima priređivača i maloljetnim osobama.Radi provjere starosne dobi igrača, priređivač ima pravo zatražiti od igrača odgovarajuću ispravu o identitetu.

Član 4.

Priređivač nudi klađenje na izvlačenje 35 brojeva, od ukupno 48 brojeva.
Igrač se kladi na 6 brojeva od ponuđenih 48 brojeva, a dobitak se može najranije ostvariti nakon izvučenog 6-og broja, (najviši koeficijent), a najkasnije nakon izvučenog 35-og broja (najniži koeficijent) pod uvjetom da je izvučeno svih 6 izabranih brojeva.
Koeficijente na izvučene brojeve od 6-og pa do 35-og broja određuje priređivač klađenja, te ih objavljuje na službenoj ponudi na uplatno-isplatnom mjestu. Priređivač klađenja učesnicima može nuditi i klađenje na parni ili neparni prvi izvučeni broj (koeficijent 2,00) veći ili manji izvučeni broj od broja 24,5 (koeficijent 2,00), boju prve izvučene kugle (koeficijent 8,00), zbir prvih 5 brojeva (veći ili manji od broja 122,5) (koeficijent 2,00) kao i ostala klađenja koja odredi priređivač i blagovremeno obavjesti igrača.
Priređivač klađenja učesnicima može nuditi i sustavsko klađenje na izvlačenje brojeva pri kojem se učesnicima nudi da izaberu više brojeva, minimalno 7 do maksimalno 10.
Kod fiksnog i sustavskog klađenja minimalnu i maksimalnu uplatu, po listiću, kolu ili kombinaciji određuje priređivač i objavljuje je na uplatno-isplatnom mjestu. Minimalna uplata po listiću iznosi 0,50 KM, a maksimalna isplata po listiću iznosi 10.000,00 KM.

Član 5.

Primanje opklada se vrši u okviru radnog vremena uplatnog mjesta priređivača definiranog u skladu sa zakonskim odredbama za djelatnost priređivanja igara na sreću.Svaka primljena uplata za odabrane brojeve odnosi se na prvo slijedeće kolo. Opklade se primaju na način da igrač odabrane brojeve predaje uposleniku na uplatnom mjestu priređivača, koji ih obrađuje te igraču izdaje obrađen listić sa navedenim odabranim brojevima, iznosom uplate, eventualnim dobitkom, mjestom i vremenom sklapanja opklade te navedenim brojem kola u kojem će se navedeni brojevi izvlačiti. Svako izvlačenje u jednom danu ima svoj broj kola te se svaka 2( dva) minuta izvlače kuglice novog kola. Dan u smislu izvlačenja kola započinje u 09:00:00 a završava u 23:00:00 toga dana.

Član 6.

Učesnik se može na jednom listiću opkladiti od jednog do maksimalno pet kola izvlačenja istoga dana kronološki poredano, računajući prvi naredni od trenutka prijema opklada. Izabrani brojevi na jednom listiću moraju biti isti za svako kolo, ne mogu se stornirati nakon početka izvlačenja brojeva prvog kola sa listića. Kao zvanični rezultat izvlačenja se uzima i priznaje jedino rezultat objavljen od strane priređivača i objavljuje se nakon svakog kola izvlačenja. Rezultati zadnjih pet kola su dostupni na uplatnim mjestima priređivača. Učesnik se ne može kladiti na kola narednog dana.

Član 7.

Uplate za klađenja na brojeve primaju se do trenutka početka izvlačenja a storniranje klađenja nije moguće nakon početka izvlačenja. Isplata dobitnih tiketa se obavlja najkasnije u roku od 14 dana računajući od momenta ispunjavanja uvjeta za dobitak i to donošenjem neoštećenog tiketa na uplatno mjesto gdje je isti uplaćen.

Član 8.

Za rezultat događaja u obzir se uzimaju isključivo službeni rezultati izvlačenja koje objavi priređivač. U slučaju tehničkih problema tokom prijenosa izvlačenja (nestanak struje,pad sustava,telekomunikacijskih problema i sl.), priređivač zadržava pravo da naknadno objavi rezultate izvlačenja brojeva tog ili više kola i oni se uzimaju kao krajnji službeni rezultat.

Član 9.

Igra na sreću “Trke Pasa” (u daljem tekstu “Trke Pasa”) je brojčana igra sa izvlačenjem brojeva

Član 10.

Uplata za “Trke Pasa” se može primati na uplatnim mjestima.
Uplatno mjesto u smislu ovih pravila je mjesto opremljeno on-line terminalom za primanje uplata u stalnoj vezi sa sistemom priređivača (u daljem tekstu “on-line sistem”) pomoću kojeg igrač može uz posredovanje predstavnika priređivača (u daljem tekstu: operater) odigrati igru “Trke Pasa”.
Primanje uplata za igru “Trke Pasa” vrši se na internet stranicama priređivača putem kojih igrač može u interakciji sa on-line sistemom priređivača samostalno odigrati igru.

Član 11.

Igra “Trke Pasa” priređuje se trajno, po trkama odnosno izvlačenjima. Trke se priređuju svaki dan, pri čemu jedan ciklus traje cca 5 minuta. U toku radnog vremena se odigra cca 200 kola.
Prilikom svake trke, računar nasumično određuje pobjednika, kao i drugo i treće mjesto, nakon čega računari koji su povezani sa serverom prikazuju video snimak sa unaprijed određenom kombinacijom prvog,drugog i trećeg mjesta.

NAČIN UPLATE TIKETA I ISPLATE DOBITAKA

Član 12.

Igrač u igri (u daljem tekstu: igrač) na uplatnom mjestu operateru daje prethodno popunjen pomoćni listić ili verbalne instrukcije za igru.

Operater unosi instrukcije u on-line sistem i igraču izdaje potvrdu o igri u vidu papirnog tiketa.

Član 13.

Potvrda o igri odnosno papirni tiket sadrži sledeće elemente:
- Podatke o uplatnom mestu
- Datum i vreme uplate
- Broj tiketa i PIN kod
- Podatke o odigranim igrama/kombinacijama
- Podatke o eventualnom dobitku
- Džekpot kod
- Pomoćne elemente (barkod, QR kod, promotivne poruke itd.)

Član 14.

Igrač može da izvrši uplatu tiketa za narednu igru, sve do početka trke.

Član 15.

Dobitni tiketi se mogu isplatiti u skladu sa pravilima priređivača odmah nakon završetka igre i objavljivanja rezultata.

Član 16.

Rok za isplatu dobitnog tiketa je 30 dana od dana dobitka, nakon čega tiket zastarijeva, a neisplaćeni dobitak zadržava organizator.

NAČIN IZVLAČENJA I OBJAVLJIVANJE REZULTATA IGRE

Član 17.

Određivanje pobjednika, drugog i trećeg mjesta vrši se uz pomoć generatora slučajnih brojeva (u daljem tekstu: GSB). Zahtev za generisanje izvlačenja brojeva on-line sistem šalje GSB-u nakon isteka vremenskog roka za uplate, naposredno pred početak trke.

GSB vrši izvlačenje redosljeda prva tri mjesta, nakon čega ih on-line sistem upisuje u bazu i vrši dalji prikaz video snimka trke igračima.

Član 18.

Rezultati izvlačenja se prikazuju na TV uređajima putem posebnog softverskog paketa koji se izršava na posebnim računarskim uređajima.

Rezultati igre također mogu biti objavljeni na internet stranici priređivača i/ili ostalim javnim glasilima.

VRSTE DOBITAKA

Član 19.

U igri “Trke Pasa” moguće je odigrati:
1. Pobjednik
2. Drugo Mjesto
3. Treće Mjesto
4. U prva dva mjesta
5. U prva tri mjesta
6. Redosljed prvog i drugog mjesta
7. Dupla Šansa
8. NIJE Pobjednik
9. NIJE Drugo Mjesto
10. NIJE Treće Mjesto
11. NIJE u prva dva mjesta
12. NIJE u prva tri mjesta
13. Broj pobjedničkog psa, više/manje od 3.5
14. Broj pobjedničkog psa, paran/neparan
15. Suma prva dva mjesta, više/manje od 7.5
16. Suma prva tri mjesta, više/manje od 10.5

Na jednom tiketu je moguće kombinovati sve tipove igara. Svaka odigrana igra se računa kao jedna kombinacija.

Član 19.

Prilikom igre na brojeve igrač mora da odabere minimalno jednu igru/kombinaciju.

Član 20.

Na jednom tiketu je moguće odigrati maksimalno 130 kombinacija/igara

Član 20.

Eventualni dobitak se izračunava tako što se svaka dobitna kombinacija množi sa kvotom dobitka, nakon čega se svi dobici sabiraju.

BONUSI NA DOBITKE

Član 21.

U “Trke Pasa” igri postoje bonus dobici, i to su:
1. Bonus trka
2. Progresivni džekpot

Član 22.

Bonus trka se pojavljuje potpuno nasumično po unapred definisanoj frekvenciji poznatoj isključivo organizatoru. U toku bonus igre svi dobici izuzev dobitaka na progesivnom džekpotu se dupliraju.

Igrači su putem prikaza na TV ekranima obavješteni o početku bonus trke. Igrači informaciju o bonus trci dobijaju isključivo nakon zaključivanja uloga, odnosno neposredno nakon početka trke.

Član 23.

Određeni procenat svake uplate se izdvaja za fond dobitka progresivnog džekpota. Pri početku igre on-line sistem generiše nasumični 4-slovni džekpot kod koji se prikazuje na ekranima.

Dobitnik džekpota je onaj igrač čiji kod na tiketu se poklapa sa kodom na ekranu.

POSTUPAK U SLUČAJU ODLAGANJA ILI OTKAZIVANJA IZVLAČENJA

Član 24.

U slučaju odlaganja izvlačenja zbog tehničkih problema, organizator zadržava pravo da odgodi igru do 30 minuta, u suprotnom igračima se refundira pun iznos uplate.

Priređivač može iz bilo kod razloga otkazati izvlačenje, promeniti vreme izvlačenja, uz prethodnu obavezu da refundira uplaćeni novac za tikete koji učestvuju u tim igrama.

Za rješavanje sporova koji proizilaze iz učestvovanja u igri iz člana 1. ovih Pravila a koji se ne mogu riješiti mirnim putem , priznaje se nadležnost Općinskog suda u Visokom .

Član 10.

Ova pravila stupaju na snagu danom donošenja.
Suglasnost na ova Pravila dalo je Ministarstvo financija FBiH, izdatim Rješenjem broj 05-14-2-664/15-A.P. od 29.09.2015.godine
Broj: 3/2015